Ktl-icon-tai-lieu

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 2042004NĐCP

Được đăng lên bởi Phan Cuong
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004
VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán
ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11
năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI;
Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ
cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn,
nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu chung;
các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế độ nâng bậc lương; chế độ trả lương;
nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập đối với
cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà
nước; cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn; sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang (lực lượng vũ trang gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân).
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nói trên, sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng
thuộc lực lượng vũ trang, bao gồm:
1. Các chức danh lãnh đạo của Nhà nước và các chức danh chuyên môn,
nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại bảng lương chức vụ và bảng phụ cấp
chức vụ ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9
năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ,

bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên
môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là Nghị quyết số
730/2004/NQ-UBTVQH11).
2. Các chức danh do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ thuộc Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.
3. Công chức trong các cơ quan nhà nước quy định tại Điều 2 Nghị định số
117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử
dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cá...
NGH ĐNH
CA CHÍNH PH S 204/20 04/NĐ-CP NGÀY 14 T H ÁNG 12 NĂM 20 0 4
V CH Đ TIN LƯƠNG Đ I VI CÁN B, CÔNG CHC,
VIÊN CH C VÀ LC LƯ NG VŨ TRANG
CHÍNH PH
Căn cứ Lut T chức Chính phủ ny 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 vdự toán
ngân sách nhà nước năm 2004 Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11
năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 ca Quốc hội khoá XI;
Căn cứ Ngh quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004
của U ban Thường vụ Quốc hội v việc phê chun bảng lương chức v, bảng ph
cấp chức vụ đối vi n bộ lãnh đạo ca Nhà nước; bảng lương chuyên môn,
nghiệp vnnh Toà án, ngành Kiểm sát;
Theo đề nghị của B trưởng Bộ Nội v Bộ trưng Bộ i chính,
NGH ĐNH:
CHƯ ƠN G I
NH N G QU Y Đ N H CHUN G
Điu 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về chế độ tiền lương gồm: mức lương tối thiểu chung;
các bảng lương; các chế độ phụ cấp lương; chế đ nâng bậc lương; chế độ trả lương;
nguồn kinh phí để thực hin chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập đối với
cán bộ, công chức, viên chức trong các quan n nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà
nước; cán bộ chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn; quan, quân nhân
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang (lực lượng vũ trang gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân).
quan nhà nước, đơn v s nghiệp của N ớc, quan, đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang nói trên, sau đây gọi chungcơ quan, đơn vị.
Điu 2. Đối tưng áp dng
Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng
thuc lc lượng vũ trang, bao gồm:
1. c chức danh nh đạo của Nhà c các chức danh chuyên môn,
nghip vụ ngành Toà án, ngành Kim sát quy đnh ti bng lương chức vụ và bng ph cp
chc v ban hành kèm theo Ngh quyết s 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9
m 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vviệc p chuẩn bảng lương chức vụ,
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 2042004NĐCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 2042004NĐCP - Người đăng: Phan Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 2042004NĐCP 9 10 42