Ktl-icon-tai-lieu

CV 1344 viên chức

Được đăng lên bởi Phạm Đức Thịnh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND THANH PHO HA NOT
COG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM
SO THONG TIN & TRUYEN THONG
DOcl4p - Tu do — Hunh ph&
Se: 1344 /KH - STTTT
Ha Not,
ngay 06 thang 9 nam 2013
Kt HOACH
Tuy'en dung vien chirc lam viec tai cac don vi sir nghiep
thuOc So' Thong tin va Truy'n thong Thanh phO Ha NOi nam 2013
Can cir LuAt vien chirc ngay 29/11/2010:
, Can cir Nghi dinh se) 29/2012/ND - CP ngay 12/4/2012 cua Chinh
ve
tuyen dung, sir dung va quart ly vien chirc; Thong tu so 15/2012/TT-BNV ngay
25/12/2012
,
huang dan ye tuyen dung, k)'7 ket hop &mg lam viec va den
chi phi
dao tao, boi difOng doi vai vien chirc va Thong tu so 16/2012/TT-BNV ngdy
28/12/2012 ban hanh Quy che
,
thi tuyen, xet tuyen vien chirc, Quy
,
che thi thang
hang chirc danh nghe nghiep doi
vien chirc va NOi quy
thi tuyen, thang hang
chirc danh nghe nghiep doi vai vien chirc dia. BO NOi vu;
Can cir Quyet dinh se) 103/2009/QD-UBND ngay 24/9/2009 cua UBND thanh
pho HA Neii ban hanh Quy dinh ye to chirc bO may, bien che, tien luong, tien ding,
can be), cong chirc, vien chirc va lao dOng hop clang trong cac co quan, dun vi
thuOc thanh phO Ha NOi va Quyet dinh so 11/2012/QD - UBND ngay 22/5/2012
cua UBND thanh pho HA NOi sera
be sung, dieu chinh mot , dieu cua Quyet
dinh so 103/2009/QD-UBND ngdy 24/9/2009;
Can cir Quyet dinh so 5699/QD-UBND ngdy 10/12/2012 cua UBND thanh phi')
Ha NOi ve viec giao chi tieu Ke hoach kinh to - xa hOi; du town thu, chi ngan sach cua
thanh phO HA NOi nam 2013 va Thong bao se) 48/TB-SNV ngay 08/01/2013 cua Sa
NOi vu HA NOi thong bao ve viec giao bien che hanh chinh, sir nghiep va dinh mirc
lao deing nam 2013 cho SO Thong tin va Truyen thong thanh pito Ha NOi;
Tren co so• nhiem vu &roc giao va nhu cau tuyen dung vien chirc cac don vi
su nghiep truc thuOc Sa nam 2013. SO Thong tin va Truyen thong Thanh pito Ha
NOi xay dung ke hoach tuyen dung vien chirc nam 2013 cho cac don vi su nghiep
truc thuOc (gem: Trung tam Giao dich Cong nghe thong tin va Truyen thong Ha NOi,
Trung tam COng nghe thong tin, Ban Quan 1)"/ cac du an Cong nghe thong tin va
Vien thong, Trung tam Da lieu nha ntrOc) nhu sau:
1.
M1VC RICH, YEU CAU
1. Muc dich:
Tuyen dung vien chirc lam viec tai cac don vi su nghiep thuOc SO Thong tin
va Truyen thong Thanh pho Ha NOi
,
nham bo sung dOi ngu vien chirc co trinh dO
chuyen mon dap irng duoc cac yeu cau nhiem vu cong tac; dam bao co cau to chirc
bO may va chi tieu bien che su nghiep cua Sa dtroc giao nam 2013, Op phan xay
dung dOi ngt1 vien chirc chuyen nghiep, dap Ong yeu cau, nhiem vu cong tac cluvc giao.
CV 1344 viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CV 1344 viên chức - Người đăng: Phạm Đức Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CV 1344 viên chức 9 10 527