Ktl-icon-tai-lieu

cv3015/TCHQTNTX

Được đăng lên bởi anhhong_hp86
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------Số: 3015/TCHQ-TXNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

V/v thuế GTGT mặt hàng ván sàn tre

Kính gửi: Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam.
(số 28 ngách 43/33 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1505/CV/2013 ngày 15/5/2013 của Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam
đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng ván sàn tre. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có
ý kiến như sau:
- Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; điểm a, b khoản 7
Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Người khai hải quan, người nộp thuế
có trách nhiệm: “Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chỉ trên tờ khai, các yếu tố làm căn cứ tính
thuế ...Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp...không thu thuế... theo
đúng quy định của pháp luật...”;
- Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 9 Điều 10 Thông tư số
06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì: “Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa,
luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông
nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa,
luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm xơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây
buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế;
giấy in báo” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT; Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ
Tài chính, thì: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều
10 Thông tư này”.
Trường hợp Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam gặp vướng mắc trong việc áp dụng văn bản pháp luật về thuế
GTGT thì cần phản ánh cụ thể tới cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn. Trường hợp
Công ty đã tự xác định, tự khai thuế suất thuế GTGT nhưng cơ quan hải quan kiểm tra, thực hiện ấn định mức thuế
khác thì Công ty có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị đến cơ quan hải quan cấp trên để
được xem xét, trả lời, trong đó cần nêu rõ tờ khai hải quan, cơ quan hải ...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 3015/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng ván sàn tre
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam.
(số 28 ngách 43/33 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1505/CV/2013 ngày 15/5/2013 của Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam
đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng ván sàn tre. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có
ý kiến như sau:
- Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; điểm a, b khoản 7
Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Người khai hải quan, người nộp thuế
có trách nhiệm: “Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chỉ trên tờ khai, các yếu tố làm căn cứ tính
thuế ...Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp...không thu thuế... theo
đúng quy định của pháp luật...”;
- Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 9 Điều 10 Thông tư số
06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì: “Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa,
luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông
nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa,
luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm xơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây
buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế;
giấy in báo” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT; Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ
Tài chính, thì: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều
10 Thông tư này”.
Trường hợp Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam gặp vướng mắc trong việc áp dụng văn bản pháp luật về thuế
GTGT thì cần phản ánh cụ thể tới cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn. Trường hợp
Công ty đã tự xác định, tự khai thuế suất thuế GTGT nhưng cơ quan hải quan kiểm tra, thực hiện ấn định mức thuế
khác thì Công ty có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị đến cơ quan hải quan cấp trên để
được xem xét, trả lời, trong đó cần nêu rõ tờ khai hải quan, cơ quan hải quan và hồ sơ liên quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
cv3015/TCHQTNTX - Trang 2
cv3015/TCHQTNTX - Người đăng: anhhong_hp86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cv3015/TCHQTNTX 9 10 237