Ktl-icon-tai-lieu

CV34412TTG - Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Được đăng lên bởi namhuongvan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------Số: 344/TTg-KGVX
V/v phê duyệt Quy hoạch phát
triển nhân lực của các Bộ,
ngành, địa phương giai đoạn
2011 - 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 22 tháng 07 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg
phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 như một giải pháp
quan trọng để thực hiện khâu đột phá về nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI. Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan Trung ương liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan), Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt Quy hoạch
phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, địa phương mình trong năm 2011 để
làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, có 17 Bộ, cơ quan và 40 tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát
triển nhân lực của đơn vị mình (danh sách kèm theo); vẫn còn 15 Bộ, cơ quan và 23 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy hoạch này (danh sách kèm theo).
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của đất nước,
thực hiện mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả,
triển khai tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 khâu đột phá, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Các Bộ, cơ quan, địa phương chưa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 2020 cần khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch và gửi tài liệu về Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2012 đối với các Bộ, cơ quan; trước ngày 30 tháng 6 năm
2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực cần gửi đầy đủ tài
liệu bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch, Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt Quy hoạch
(bản in kèm bản điện tử) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ
(đơn vị tiếp nhận tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Viện Chiến lược phát triển, số 65 Văn
Miếu, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: thuypm_dsi...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 344/TTg-KGVX
V/v phê duyệt Quy hoạch phát
triển nhân lực của các Bộ,
ngành, địa phương giai đoạn
2011 - 2020
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao.
Ngày 22 tháng 07 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg
phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 như một giải pháp
quan trọng để thực hiện khâu đột phá về nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI. Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan Trung ương liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan), Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt Quy hoạch
phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, địa phương mình trong năm 2011 để
làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, có 17 Bộ, cơ quan và 40 tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát
triển nhân lực của đơn vị mình (danh sách kèm theo); vẫn còn 15 Bộ, cơ quan và 23 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy hoạch này (danh sách kèm theo).
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của đất nước,
thực hiện mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả,
triển khai tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 khâu đột phá, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Các Bộ, cơ quan, địa phương chưa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 -
2020 cần khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch và gửi tài liệu về Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2012 đối với các Bộ, cơ quan; trước ngày 30 tháng 6 năm
2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực cần gửi đầy đủ tài
liệu bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch, Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt Quy hoạch
(bản in kèm bản điện tử) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ
(đơn vị tiếp nhận tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Viện Chiến lược phát triển, số 65 Văn
Miếu, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: thuypm_dsi@mpi.gov.vn).
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển nhân
lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia thực
hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội và phiên họp quý II năm
CV34412TTG - Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CV34412TTG - Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 - Người đăng: namhuongvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CV34412TTG - Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 9 10 214