Ktl-icon-tai-lieu

Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự

Được đăng lên bởi Thảo Ly
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Th.S MAI VÂN ANH

MỤC LỤC

ỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu tham gia các giao dịch dân sự
(GDDS) của các chủ thể cũng ngày càng đa dạng và mở rộng. Trong giao lưu dân sự,
các chủ thể có thể tự mình xác lập, thực hiện GDDS nhưng trong những trường hợp
nhất định, do hạn chế về mặt này mặt kia mà họ không thể tự mình xác lập, thực hiện
các GDDS được, vì thế pháp luật dân sự đã đặt ra chế định đại diện.
Đối với cá nhân, bên cạnh những người có đầy đủ năng lực hành vi (NLHV) có
thể tham gia GDDS theo Điều 122 BLDS thì còn có các đối tượng khác như: người
chưa thành niên, người bị hạn chế NLHV dân sự, người bị mất NLHV dân sự…
những hạn chế về mặt nhận thức, hoàn cảnh đã cản trở họ, khiến họ không thể tự mình
xác lập các giao dịch được thì chế định đại diện đã giúp họ tiến hành xác lập các giao
dịch theo mong muốn hoặc vì lợi ích của họ. Đối với các chủ thể là pháp nhân, tổ hợp
tác hay hộ gia đình mà quyền lợi mang tính cộng đồng, việc tham gia GDDS không
thể xác lập thông qua tất cả mọi cá nhân thì chế định đại diện được đặt ra tạo điều kiện
và đem lại lợi ích tốt nhất cho các chủ thể này. Như vậy đại diện là một công cụ pháp
lí hữu hiệu để các chủ thể thực hiện được tất cả các quyền và nghĩa vụ dân sự của
mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.
2. Phạm vi nghiên cứu
Đề án nghiên cứu những quy định về đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự
được quy định tại BLDS 2005 và một số quy định khác có liên quan nhưng chủ yếu
vẫn là BLDS 2005.
3. Ý nghĩa của đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự
Đại diện có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều trường hợp giao dịch, không
phải chủ thể nào cũng có thể tự mình thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ dân sự
của mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Có thể do nhiều nguyên nhân khách
quan hoặc chủ quan mà cá nhân có thể bị hạn chế năng lực hành vi hoặc không có
năng lực hành vi, hình thức đại diện theo pháp luật sẽ là một giải pháp giúp họ vẫn
được hưởng mọi lợi ích từ các giao dịch thông thường qua người đại diện, những lợi
ích mà họ đáng được nhận. Chủ thể trong giao dịch dân sự còn có thể là pháp nhân, hộ
gia đình, tổ hợp tác,... là những chủ thể mà quyền lợi mang tính cộng đồng, việc giao
SVTH: TRẦN THỊ THU HIỀN

1

ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Th.S MAI VÂN ANH

dịch bắt buộc phải thông qua hành vi con người. Do đó, chế định đại diện tạo điều
kiện và đem lại lợi ích tốt nhất cho các chủ thể ngoài cá nhân.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên ...
Đ ÁN MÔN H C GVHD: Th.S MAI VÂN ANH
MỤC LỤC
ỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu tham gia các giao dịch dân sự
(GDDS) của các chủ thể cũng ngày càng đa dạng mrộng. Trong giao lưu dân sự,
các chủ thể thể tự mình xác lập, thực hiện GDDS nhưng trong những trường hợp
nhất định, do hạn chế về mặt này mặt kia họ không thể tự mìnhc lập, thực hiện
các GDDS được, vì thế pháp luật dân sự đã đặt ra chế định đại diện.
Đối với cá nhân, bên cạnh những người có đầy đủ năng lực hành vi (NLHV) có
thể tham gia GDDS theo Điều 122 BLDS thì còn các đối tượng khác như: người
chưa thành niên, người bị hạn chế NLHV dân sự, người bị mất NLHV dân sự…
những hạn chế về mặt nhận thức, hoàn cảnh đã cản trở họ, khiến họ không thể tự mình
xác lập các giao dịch được thì chế định đại diện đã giúp họ tiến hành xác lập các giao
dịch theo mong muốn hoặc vì lợi ích của họ. Đối với các chủ thể pháp nhân, tổ hợp
tác hay hộ gia đình quyền lợi mang nh cộng đồng, việc tham gia GDDS không
thể xác lập thông qua tất cả mọi cá nhân thì chế định đại diện được đặt ra tạo điều kiện
đem lại lợi ích tốt nhất cho các chủ thể này. Như vậy đại diện một công cụ pháp
hữu hiệu để các chủ thể thực hiện được tất cả c quyền nghĩa vụ dân sự của
mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.
2. Phạm vi nghiên cứu
Đề án nghiên cu những quy định về đại diện trong quan h pháp luật dân sự
được quy định tại BLDS 2005 một số quy định khác liên quan nhưng chủ yếu
vẫn là BLDS 2005.
3. Ý nghĩa của đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự
Đại diện ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều trường hợp giao dịch, không
phải chủ thể o cũng thể tự mình thực hiện tất cả các quyền nghĩa vụ dân s
của mình một cách linh hoạt hiệu quả nhất. thể do nhiều nguyên nhân khách
quan hoặc chủ quan mà nhân thể bị hạn chế năng lực nh vi hoặc không
năng lực hành vi, hình thức đại diện theo pháp luật sẽ một giải pháp giúp h vẫn
được hưởng mọi lợi ích từ các giao dịch thông thường qua người đi diện, những lợi
ích mà họ đáng được nhận. Chủ thể trong giao dịch dân sự còn có thể là pháp nhân, hộ
gia đình, tổ hợp tác,... những chủ thể quyền lợi mang tính cộng đồng, việc giao
SVTH: TR N TH THU HI N 1
Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự - Người đăng: Thảo Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự 9 10 58