Ktl-icon-tai-lieu

Đại dương và luật quốc tế hiện đại

Được đăng lên bởi huayen-jeremy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009) 33-40

Đại dương và Luật quốc tế hiện đại
Lê Văn Bính**
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội,
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 09 tháng 12 năm 2008

Tóm tắt. Tìm hiểu đại dương và chế độ pháp lý của nó từ góc cạnh của Luật quốc tế hiện đại là
cần thiết. Điều đó không chỉ vì đại dương chiếm gần 3/4 diện tích bề mặt trái đất, mà nó còn là sự
sống, là hiểm hoạ đối với con người. Chúng tôi chọn “Đại dương và Luật quốc tế hiện đại” để trao
đổi cùng người đọc.

1. *Đại dương và những thách thức mới(1)

nền kinh tế tri thức. Thế giới đã hình thành
“khoảng không gian chung” về thông tin - pháp
lý và về kinh tế - tài chính, trong đó có cách
nhìn tiệm cận chung về đảm bảo các quyền của
con người, của các dân tộc và của các quốc gia.
Chính trong các điều kiện đó, an ninh cộng
đồng quốc tế cũng phải đối mặt với những mạo
hiểm mới, những thách thức mới và những
hiểm hoạ mới. Các vấn đề đó có thể là: các
xung đột trong phạm vi của quốc gia hoặc trong
nội khối của các tổ chức quốc tế; khủng bố
quốc tế; các hoạt động tội phạm có tổ chức;
nguy cơ phổ biến vũ khí giết người hàng loạt;
khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu; hiểm
hoạ môi trường; buôn bán ma tuý; và dịch tả
trên quy mô lớn. Tất cả các sự kiện nói trên,
trong một chừng mực nào đó có liên quan đến
đại dương và Luật biển quốc tế.
Khó đánh giá hết tầm quan trọng của đại
dương và vai trò của nó đối với đời sống con
người. Vì đại dương là ngôi nhà chung, là cầu
nối giữa các lục địa và giữa các nền văn minh
của nhân loại, là tuyến đường giao thông thuỷ
đặc biệt quan trọng được tạo thành từ các vùng
biển với các chế độ pháp lý khác nhau. Trong
đó phần lớn là biển cả, vùng biển không thuộc
chủ quyền của bất cứ một quốc gia nào. Điều

Từ cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI là
giai đoạn của các thành tựu về khoa học kỹ
thuật, về toàn cầu hoá các quan hệ quốc tế và về

______
*

ĐT: 84-4-38219284.
E-mail: binhlv@vnu.edu.vn
(1)
Tìm đọc thêm: The Law of the Sea. Progress and
Progress. Ed. by D. Freestone, R. Barnes, D. Ong. Oxford
University Press, 2006; Churchill R.R., Lowe A.V. The
law of the sea. 3nd ed. Manchester University Press, 1999;
Public International Law. An Australian Perspective. 2nd
ed./Ed. By Sam Blay, Ryszard Piotrowicz, Martin
Tsamenyi. Oxford University Press, 2005; Reuter P. Le
development de l?ordre Juridique international. Ecrits de
droit international. Paris: Economica, 1995; Bolla
Alexander J., Duff Jonh A., McDorman Ted L.
International Oce...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Lut hc 25 (2009) 33-40
33
Đại dương và Lut quc tế hin đi
Lê Văn Bính
*
*
Khoa Lut, Đại hc Quc gia Hà Ni,
144 Xuân Thy, Cu Giy, Ni, Vit Nam
Nhn ngày 09 tháng 12 năm 2008
Tóm tt. Tìm hiu đại dương chế đ pháp ca t góc cnh ca Lut quc tế hin đại
cn thiết. Điu đó không ch vì đại dương chiếm gn 3/4 din tích b mt trái đất, mà nó còn là s
sng, là him ho đối vi con người. Chúng tôi chn Đại dương và Lut quc tế hin đi để trao
đổi cùng ngưi đc.
1.
*
Đi dươngnhng thách thc mi
(1)
T cui thế k XX đến đu thế k XXI là
giai đon ca các thành tu v khoa hc k
thut, v toàn cu hoá các quan h quc tế và v
______
*
ĐT: 84-4-38219284.
E-mail: binhlv@vnu.edu.vn
(1)
m đc thêm: The Law of the Sea. Progress and
Progress. Ed. by D. Freestone, R. Barnes, D. Ong. Oxford
University Press, 2006; Churchill R.R., Lowe A.V. The
law of the sea. 3nd ed. Manchester University Press, 1999;
Public International Law. An Australian Perspective. 2nd
ed./Ed. By Sam Blay, Ryszard Piotrowicz, Martin
Tsamenyi. Oxford University Press, 2005; Reuter P. Le
development de l?ordre Juridique international. Ecrits de
droit international. Paris: Economica, 1995; Bolla
Alexander J., Duff Jonh A., McDorman Ted L.
International Ocean Law: Materials and Commentary.
Carolina Academic Press, 2004; The law of the sea/ Ed.
with an Introduction by U.N. Gupta. Vol.II. New Delhi,
2005; Evans M.D. International Law. 2nd ed. Oxford
University Press, 2006; Cobalev A.A. Lut bin quc tế
hin đi và vic áp dng trong thc tin. M., 2003; Bicisev
C.A. Lut bin quc tế//Giáo trình công pháp quc tế. M.,
2004; Calotcin A.L. Lut bin quc tế//Giáo trình công
pháp quc tế. M., 2001; Gusuliac V.N. Lut bin quc tế
(công pháp và tư pháp). M., 2006; Calotcin A.L., Gusuliac
V.N. Lut bin quc tế//Giáo trình Lut quc tế. M., 2003;
Covaleva A.A., Checnichenco S.V. Lut quc tế. M.,
2006; Scaridov A.S. Lut bin. Xanh - Petebua., 2006.
nn kinh tế tri thc. Thế gii đã hình thành
khong không gian chung v thông tin - pháp
và v kinh tế - tài chính, trong đó có cách
nhìn tim cn chung v đm bo các quyn ca
con ngưi, ca các dân tc và ca các quc gia.
Chính trong các điu kin đó, an ninh cng
đồng quc tế cũng phi đối mt vi nhng mo
him mi, nhng thách thc mi và nhng
him ho mi. Các vn đề đó th là:c
xung đt trong phm vi ca quc gia hoc trong
ni khi ca các t chc quc tế; khng b
quc tế; các hot đng ti phm có t chc;
nguy cơ ph biến vũ kgiết người hàng lot;
khng hong kinh tế-tài chính toàn cu; him
ho môi trường; buôn bán ma tuý; dch t
trên quy mô ln. Tt c các s kin i trên,
trong mt chng mc nào đó liên quan đến
đại dương và Lut bin quc tế.
Khó đánh giá hết tm quan trng ca đại
dương vai t ca đi vi đi sng con
người. Vì đi dương ngôi nchung, cu
ni gia các lc địa gia các nn văn minh
ca nhân loi, tuyến đưng giao tng thu
đặc bit quan trng được to thành t c vùng
bin vi các chế đ pp khác nhau. Trong
đó phn ln bin c, vùng bin không thuc
ch quyn ca bt c mt quc gia nào. Điu
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
Đại dương và luật quốc tế hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại dương và luật quốc tế hiện đại - Người đăng: huayen-jeremy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đại dương và luật quốc tế hiện đại 9 10 7