Ktl-icon-tai-lieu

đại hội đoàn

Được đăng lên bởi ngomanh35
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG ĐH GTVT
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

Số: 102/TB – ĐTN

THÔNG BÁO
“V/v tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2014-2015”
Kính gửi:

Ban chấp hành các Chi Đoàn.

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015 của
BCH Đoàn TN trường đại học GTVT; Kế hoạch số 101 KH/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn
trường. BCH LCĐ chỉ đạo các Chi đoàn trong Liên chi đoàn tổ chức Đại hội theo thời gian
và địa điểm sau:
Thời gian: Trong ngày Chủ Nhật 7 /09/2013.
Địa điểm: Nhà A3+A3B.
Để thuận tiện cho việc tổ chức và theo dõi, Lcđ phân chia thời gian và địa điểm Đại hội
chi đoàn cho các Chi Đoàn cụ thể như sau:
Thời gian
Từ 8h-11h30 và
13h30-17h00
Ngày 22/9/2013

Đơn vị
LCĐ Khoa CT

Số Chi đoàn
66

Địa điểm
Nhà A3+A3B
(40 phòng)

Khãa 54 (17 lớp )

Phòng

Thời gian

CÇu ®êng bé A
CÇu ®êng bé B
Cầu Đường sắt
Kỹ Thuật GT đường
bộ
CÇu hÇm
C«ng tr×nh GTthñy
C«ng tr×nh GTCC
C«ng tr×nh GTTP
§Þa kü thuËt CTGT
§ưêng bé
§êng hÇm Metro
§êng s¾t ®« thÞ
§êng s¾t
Tù ®éng hãa TKC§
XD C§ ¤t« S©n bay
XD §êng S©n bay
Qu¶n lý XDCTGT
Khãa 52 ( 17 lớp )

208 A3
301 A3
303 A3
302 A3

Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)

304 A3
305 A3
306 A3
401 A3
402 A3
403 A3
404 A3
405 A3
406 A3
501 A3
502 A3
503 A3
207 A3

Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)
Sáng ( 8h-11h30)

§êng bé
CÇu hÇm
CÇu ®êng bé A
CÇu ®êng bé B
CÇu ®êng bé C
CÇu ®êng s¾t
§êng s¾t
§êng s¾t ®« thÞ
C«ng tr×nh GTCC
C«ng tr×nh GTTP
C«ng tr×nh GTthñy
§êng hÇm Metro
§Þa kü thuËt CTGT
XD §êng S©n bay
XD C§ ¤t« S©n bay
Qu¶n lý XDCTGT
Tù ®éng hãa TKC§
Khãa 53 ( 16 lớp )

208 A3

Chiều(13h30-17h00)

501 A3
503 A3
502 A3
305 A3
207 A3
504 A3
505 A3
506 A3
507 A3
201 A3B
211 A3
202 A3B
403 A3
301 A3B
301 A3
302 A3B

Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)
Chiều(13h30-17h00)

§êng bé
CÇu hÇm
CÇu ®êng bé A
CÇu ®êng bé B
CÇu ®êng s¾t
§êng s¾t
§êng s¾t ®« thÞ
C«ng tr×nh GTCC
C«ng tr×nh GTTP
C«ng tr×nh thñy
§êng hÇm Metro
§Þa kü thuËt CTGT
XD §êng S©n bay
XD C§ ¤t« S©n bay

301 A3
302 A3
303 A3
405 A3
401 A3B
402 A3B
501 A3B
407 A3
304 A3
405 A3
502 A3...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG ĐH GTVT
Số: 102/TB – ĐTN
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014
THÔNG BÁO
“V/v tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2014-2015”
Kính gửi: Ban chấp hành các Chi Đoàn.
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn phong trào thanh niên năm học 2014-2015 của
BCH Đoàn TN trường đại học GTVT; Kế hoạch số 101 KH/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn
trường. BCH LCĐ chỉ đạo các Chi đoàn trong Liên chi đoàn tổ chức Đại hội theo thời gian
và địa điểm sau:
Thời gian: Trong ngày Chủ Nhật 7 /09/2013.
Địa điểm: Nhà A3+A3B.
Để thuận tiện cho việc tổ chức và theo dõi, Lcđ phân chia thời gian địa điểm Đại hội
chi đoàn cho các Chi Đoàn cụ thể như sau:
Thời gian Đơn vị Số Chi đoàn Địa điểm
Từ 8h-11h30 và
13h30-17h00
Ngày 22/9/2013
LCĐ Khoa CT 66
Nhà A3+A3B
(40 phòng)
đại hội đoàn - Trang 2
đại hội đoàn - Người đăng: ngomanh35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đại hội đoàn 9 10 291