Ktl-icon-tai-lieu

đào tạo, bồi dưỡng, học nghề, thử việc

Được đăng lên bởi Cao Thanh Hiền
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục Lục
Lời Nói Đầu

2

A- Phần Lý Thuyết
1- Phân tích định nghĩa việc làm và thất nghiệp theo quy định pháp luật Việt

2345-

Nam.
Hãy cho biết ý nghĩa pháp lý của những định nghĩa này.
3
So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm.
4
Phân tích trách nhiệm giải quyết việc làm của Nhà nước
Ý nghĩa của Quỹ giải quyết việc làm, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với vấn
đề giải quyết việc làm
6
Theo anh/chị nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong vấn đề học nghề, đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề đối với người lao động được pháp luật
lao động Việt Nam quy định như thế nào?
10
B- Phần Tình Huống
12

1

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức cho môn học Luật lao động, nhóm chúng em đã
thực hiện bài tiểu luận này để nghiên cứu một trong những khía cạnh quan trọng mà môn
học có đề cập đến. Đó là vấn đề việc làm và học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ kỹ năng nghề.
Bài thảo luận thứ hai của nhóm bao gồm hai phần:
Phần 1: Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết.
Phần 2: Giải quyết bài tập tình huống.
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng bài tiểu luận nhóm chúng
em còn có nhiều thiếu sót, nhiều mảng kiến thức chưa hoàn chỉnh, kính mong thầy góp ý,
bổ sung để chúng em sửa đổi và hoàn thành bài nghiên cứu này một cách đầy đủ nhất.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm 4/QT-L37.2

2

Phần A: Lý Thuyết
Câu 1. Phân tích định nghĩa việc làm và thất nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.
Hãy cho biết ý nghĩa pháp lý của những định nghĩa này.
 Việc làm

Tại khoản 1 Điều 9 BLLĐ: “Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không
bị pháp luật cấm”. Theo quy định này, một hoạt động được coi là việc làm phải đáp ứng
hai điều kiện:
- Việc làm phải là hoạt động lao động của con người để tạo ra nguồn thu nhập:
+ Lao động trước hết là một hành động diễn ra giữa con người với giới tự nhiên,
trong lao động con người đã vận dụng trí lực và thể lực cùng với công cụ tác động vào giới
tự nhiên tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đời sống con người , lao động là
một yếu tố tất yếu không thể thiếu được của con người , nó là hoạt động rất cần thiết và
gắn chặt với lợi ích của con người. Con người không thể sống khi không có lao động . Quá
trình lao động đồng thời là quá trình sử dụng sức lao động, sức lao động là năng lực của
con người nó bao gồm cả thể lực và trí lực , nó là yếu tố tích cực đóng vai trò trung tâm
trong suốt quá trình lao động , là yếu tố khởi đầu, quyết định trong qúa trình sản xuất, ...
Mục Lục
Lời Nói Đầu 2
A-Phần Lý Thuyết
1- Phân tích định nghĩa việc làm và thất nghiệp theo quy định pháp luật Việt
Nam.
Hãy cho biết ý nghĩa pháp lý của những định nghĩa này. 3
2- So sánh trung tâm dịch vụ việc làm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm. 4
3- Phân tích trách nhiệm giải quyết việc làm của Nhà nước
4- Ý nghĩa của Quỹ giải quyết việc làm, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với vấn
đề giải quyết việc làm 6
5- Theo anh/chị nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong vấn đề học nghề, đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề đối với người lao động được pháp luật
lao động Việt Nam quy định như thế nào? 10
B- Phần Tình Huống 12
1
đào tạo, bồi dưỡng, học nghề, thử việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đào tạo, bồi dưỡng, học nghề, thử việc - Người đăng: Cao Thanh Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
đào tạo, bồi dưỡng, học nghề, thử việc 9 10 810