Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DƯ THẢO LUẬT HÌNH SỰ

Được đăng lên bởi hoangthiquynhna
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
……………………….
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

/BC-UBND
…………….., ngày tháng 3 năm 2015

(Đề cương)
BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ
LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
Sơ lượt tình hình, bối cảnh, điều kiện triển khai Quyết định 01/QĐ-TTg và
Kế hoạch 465/KH-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam
I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
1. Công tác tổ chức lấy ý kiến:
Nêu được sự chỉ đạo của các cấp trong quá trình chuẩn bị tổ chức, triển
khai thực hiện: Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình KH, tổ chức tập
huấn,triển khai kế hoạch, các điều kiện đảm bảo…)
2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến:
- Góp ý trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo tạo đàm do cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức;
- Góp ý thông qua HTĐT, In ternet; bưu điện;
- Góp ý thông qua hộp thư truyền hình, Báo Quảng Nam;
- Góp ý qua các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hộinghề nghiệp, tổ chức xã hội..;
3. Các đối tượng được lấy ý kiến (Nêu những nhóm đối tượng cụ thể)
4. Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo
(nêu những đối tượng có ý kiến nhiều nhất và những nội dung được ghi
nhận).
II. Đánh giá chung đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa đổi), gồm:
- Sự phù hợp của dự thảo Bộ luật dân sự với các quan điểm, đường lối, chính
sách của Đảng: Nghiên cứu Cương lĩnh, Hiến pháp vác Nghị quyết của Đảng để
xem xét, đưa ra ý kiến này; đối với Ban Dân tộc tỉnh và các huyện, thành phố
nghiên cứu thêm các luật tục (nếu có).

- Sự phù hợp của dự thảo Bộ luật dân sự với Hiến pháp, các điều ước quốc
tế mà Việt Nam là thành viên: Tập trung vào các chương điều liên quan đến quyền
nhân thân, quyền sở hữu; hợp đồng phải phù hợp với các tổ chức quốc tế VN là
thành viên, …hoặc tham gia (WTO,TPP,APTA,OPEC,ASIAN ) và quan hệ dân sự
có yếu tố nước ngoài.
- Việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá
trình tổng kết việc thi hành Bộ luật dân sự:
Nghiên cứu so sánh những nội dung tổng kết đã đề xuất, kiến nghị đã được
xử lý chưa, nếu chưa cần phân tích thêm (có thể tham khảo: Phần thứ hai - Báo cáo Tổng
kết thi hành Bộ luật dân sự 2005 số 151/BC-BTP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp)

- Về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi):
Trên cơ sở nghiên cứu Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và các thông lệ quốc tế có
ý kiến về dự báo tính...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………. Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Số: /BC-UBND
…………….., ngày tháng 3 năm 2015
(Đề cương)
BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ
LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
lượt tình hình, bối cảnh, điều kiện triển khai Quyết định 01/QĐ-TTg
Kế hoạch 465/KH-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam
I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
1. Công tác tổ chức lấy ý kiến:
Nêu được sự chỉ đạo của các cấp trong quá trình chuẩn bị tổ chức, triển
khai thực hiện: Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình KH, tổ chức tập
huấn,triển khai kế hoạch, các điều kiện đảm bảo…)
2. Các hình thức tổ chức lấy ý kiến:
- Góp ý trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo tạo đàm do quan, đơn vị, địa
phương tổ chức;
- Góp ý thông qua HTĐT, In ternet; bưu điện;
- Góp ý thông qua hộp thư truyền hình, Báo Quảng Nam;
- Góp ý qua các tchức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-
nghề nghiệp, tổ chức xã hội..;
3. Các đối tượng được lấy ý kiến (Nêu những nhóm đối tượng cụ thể)
4. Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo
(nêu những đối tượng ý kiến nhiều nhất những nội dung được ghi
nhận).
II. Đánh giá chung đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự
(sửa đổi), gồm:
- Sự phù hợp của dự thảo Bộ luật dân sự với các quan điểm, đường lối, chính
sách của Đảng: Nghiên cứu Cương lĩnh, Hiến pháp vác Nghị quyết của Đảng để
xem xét, đưa ra ý kiến này; đối với Ban Dân tộc tỉnh các huyện, thành phố
nghiên cứu thêm các luật tục (nếu có).
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DƯ THẢO LUẬT HÌNH SỰ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DƯ THẢO LUẬT HÌNH SỰ - Người đăng: hoangthiquynhna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DƯ THẢO LUẬT HÌNH SỰ 9 10 78