Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bộ môn Luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi k59clc-qhl
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2591 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề cương bộ môn Luật Hiến Pháp
I – Bộ câu hỏi lí thuyết:
Câu 1:
Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hiến pháp là:
- Vẫn đề tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dâ, cùng với việc quy định về
vẫn đề này cùng với việc quy định Pháp luật và xung quanh các vấn đề có liên quan đến
việc tổ chức quyền lực nhà nước. Đó là mối quan hệ có liên quan đến việc tổ chức quyền
lực nhà nước. Hiện tượng tổ chức quyền lực nhà nước là một hiện tượng của thượng tần
kiến trúc, hiện tượng có sự tham gia của con người cho nên rất phức tạp, chứa đựng nhiều
quy luật khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn đối kháng mang nhiều phương diện khác
nhau: tâm lí, văn hóa, xã hội…Hiện tượng này đã có nhiều người quan tâm nghiên cứu,
để lại một lượng kiến thức khổng lồ phức tạp và đa ngành. Đây là nguồn của khoa học
hiến pháp.
- Là ngành khoa học nằm trong hệ thống các ngành khoa học pháp lí, khoa học
LHP nghiên cưu các quy phạm luật về việc tổ chức quyền lưc nhà nước thuộc về nhân
dân , dự hình thành và phát triển của cá quy phạm các tri thức khoa học , các quan điểm
khoa học về việc tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Đối tượng nghiên cứu này được bắt đầu nghiện cứu từ khi có CM tư sản – 1787
với sự ra đời của hiến Pháp Hoa Kì  Luật hiến pháp mới trở thành môn khoa học.
Khoa học LHP là tổng thể các tri thức, các quan điểm khoa học về cơ sở chính trị,
xã hội và xác quy luật khách quan của việc tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân, về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, về việc tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước phạm vi quyền lợi của nhân dân.

Câu 2:
Khái niệm HP:
- Có nhiều quan niệm và định nghĩa về HP. Tuy nhiên, hiểu một cách khái quát
HP là đạo luật cơ bản của 1 quốc gia, dùng để xác định thể chế chính trị, cách thức tổ
chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.
- Trong hệ thống pháp luật của quốc gia, hiến pháp là đạo luật có hiệu lực pháp lí
cao nhấy. Tất cả cá văn bản PL khác đều phải phù hợp, ko được trái với HP. Vị trí tối cáo
của HP là do nó phản ánh sâu sắc nhất chủ quyền của nhân dân và về nguyên tắc phải do
nhân dân thoogn qua ( qua hội nghị lập hiến, quốc hội lập hiến hoặc trưng cầu ý dân).
Điều này khác với các đạo luật bình thường chỉ do quốc hội ( nghị viện) gồm những
người đại diện do dân bầu và ủy quyền xây dựng.

Câu 3:
Sự hình thành và phát triển của HP:
- Như đã đề cập, từ hàng ngàn năm trước công nguyên, ở nhiều khu vực đã có
những đạo luật được thiết lập để điều chỉnh những mối quan hệ cơ bảo tron...
Đề cương bộ môn Luật Hiến Pháp
I – Bộ câu hỏi lí thuyết:
Câu 1:

 !"#$%&'(')*&$&+!",&
&"*&$&+!",-&.!&/0!
&+ !"#$102!+0!&+ !"
#$13+ !"#$2%+4
56)+07#285/9)#
!")2:2'2;(+
'2:)&<0).=%>3+"=08!'2)
?92% @9&1'"@
1
AB25+:)
A3-!"92&&+ !"$%&'
(')(#C&5?!"925)!?2
&&+ !"#$%&'('1
"DE4+F0GH7IJKLML
&$7#58-3NCA2$5O2P1
NA3- ?5)!?2&;7O:5,)
.=%&.!"!&+ !"#$%&'
(')&2!+Q$&P(')&&+ &9%D%2"
$92&!"'('1
Câu 2:
N+23-
G0!+2&,R&3-1S")?2%!
3-9;DIK!)(*?.,?:5,) 
)9%D%2"$&DI&+!"8)!"P('1
S5+!)90+#:
/"1S/I&<DI-AI*)5&$3-1,5:
3-(0I7'7E/!"'('&&"EI(
'('!T!%,)!%U54V('W1
"&$9DC8X(!%T,&+W@2Q
89(+(('D4&"!".'"(#1
Câu 3:
Y#C&5?3-
Z=)F<25$P")O&#=0
Q9?XQ2!+;DI5.=%1C
)P6[3-1HU(*&")\R+9)3-3N]
KLMLF5%5=DI&<45$1
K
Đề cương bộ môn Luật Hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bộ môn Luật Hiến pháp - Người đăng: k59clc-qhl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Đề cương bộ môn Luật Hiến pháp 9 10 38