Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOA LUẬT ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KINH TẾ HỌC
1.2. Mã HP/MH: 843071
1.3. Số tín chỉ:

3 (3,0)

1.4. Số tiết:

45 (45,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (861001)
- Đòi hỏi môn song hành: Không có
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản trị Kinh doanh
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Hiểu những khái niệm và nguyên tắc kinh tế cơ bản là mục tiêu quan trọng của học
phần này. Học phần gồm hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.
Học phần kinh tế vi mô có nhiệm vụ trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về
hoạt động của nền kinh tế thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy
luật cung cầu hàng hóa, quy luật cạnh tranh… Đồng thời học phần cũng trang bị các kiến
thức về cách ứng xử của các thành viên trong nền kinh tế đó là người tiêu dùng, các doanh
nghiệp và chính phủ.
Học phần kinh tế vĩ mô được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh
giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, vận dụng và đánh giá tác
động của các chính sách vĩ mô vào nền kinh tế.
Đây là những kiến thức kinh tế nền tảng để sinh viên có thể hiểu và áp dụng cho các
môn học sau này.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm được một số
vấn đề kinh tế cơ bản như cầu, cung hàng hóa, sự hình thành giá cả trên thị trường theo
quy luật cung cầu, tiêu dùng cá nhân, sản xuất, chi phí, giá cả, lợi nhuận, cạnh tranh, độc
quyền. Có thể hiểu, phân tích, lý giải cách thức vận hành của nền kinh tế, cách thức ứng
xử của các chủ thể trong nền kinh tế trong việc phân bổ hiệu quả nguồn lực khan hiếm
trong việc sản xuất cũng như tiêu dùng. Cách thức can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế
thị trường để đạt mục tiêu mà chính phủ mong muốn.
Hiểu được các vấn đề, cách thức vận hành của nền kinh tế vĩ mô thông qua các lý
thuyết kinh tế và các mô hình cơ bản. Biết các khái niệm, cách thức đo lường sản lượng
của nền kinh tế, các nhân tố tác động đến tổng cầu của nền kinh tế. Đánh gía và phân tích
cách thức các chính sách tài khóa và tiền tệ được sử dụng.
1

3.2. Về kĩ năng: Sinh viên có thể đạt được kĩ năng đánh giá và phân t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KINH TẾ HỌC
1.2. Mã HP/MH: 843071
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (861001)
- Đòi hỏi môn song hành: Không có
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản trị Kinh doanh
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Hiểu những khái niệm và nguyên tắc kinh tế cơ bản là mục tiêu quan trọng của học
phần này. Học phần gồm hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.
Học phần kinh tế vi nhiệm vụ trang bị các kiến thức bản cho sinh viên về
hoạt động của nền kinh tế thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế bản như quy
luật cung cầu ng hóa, quy luật cạnh tranh… Đồng thời học phần cũng trang bị các kiến
thức về cách ứng xử của các thành viên trong nền kinh tế đó là người tiêu dùng, các doanh
nghiệp và chính phủ.
Học phần kinh tế vĩ mô được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh
giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, vận dụng và đánh giá tác
động của các chính sách vĩ mô vào nền kinh tế.
Đây là những kiến thức kinh tế nền tảng để sinh viên có thể hiểu và áp dụng cho các
môn học sau này.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm được một số
vấn đề kinh tế bản n cầu, cung hàng hóa, sự hình thành giá cả trên thị trường theo
quy luật cung cầu, tiêu dùng nhân, sản xuất, chi phí, giá cả, lợi nhuận, cạnh tranh, độc
quyền. thể hiểu, phân tích, giải cách thức vận hành của nền kinh tế, cách thức ứng
xử của c chủ thể trong nền kinh tế trong việc phân b hiệu quả nguồn lực khan hiếm
trong việc sản xuất cũng như tiêu dùng. Cách thức can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế
thị trường để đạt mục tiêu mà chính phủ mong muốn.
Hiểu được các vấn đề, cách thức vận hành của nền kinh tế vĩ mô thông qua các lý
thuyết kinh tế và các hình bản. Biết các khái niệm, cách thức đo lường sản lượng
của nền kinh tế, các nhân tố tác động đến tổng cầu của nền kinh tế. Đánh gía và phân tích
cách thức các chính sách tài khóa và tiền tệ được sử dụng.
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOA LUẬT ĐẠI HỌC SÀI GÒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOA LUẬT ĐẠI HỌC SÀI GÒN - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOA LUẬT ĐẠI HỌC SÀI GÒN 9 10 601