Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT XÃ HỘI HỌC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH

: XAÕ HOÄI HOÏC ÑAÏI CÖÔNG

1.2. Mã HP/MH

: 835002

1.3. Số tín chỉ

: 2 (1.4, 0.6)

1.4. Số tiết

: 30 (21, 9)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: không
- Đòi hỏi môn song hành: không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Văn hóa ứng dụng
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nắm được những vấn đề cơ bản sự hình thành và phát triển của ngành xã hội học
trên thế giới và Việt Nam; hiểu qui luật & cơ chế vận hành của xã hội & con người tồn tại
trong mối quan hệ tương tác xã hội. Biết vận dụng lý luận vào thực tiễn và hiểu được sự
phát triển hiện thực của xã hội.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH
3.1. Về kiến thức: Nắm được những vấn đề cơ bản sự hình thành và phát triển của
ngành xã hội học trên thế giới và Việt Nam; hiểu qui luật & cơ chế vận hành của xã hội &
con người tồn tại trong mối quan hệ tương tác xã hội…
3.2. Về kĩ năng: Vận dụng lý luận vào thực tiễn, phân tích và hiểu được sự phát triển
của xã hội và con người tuân theo qui luật phát triển biện chứng trong mối quan hệ tương
tác xã hội ; hình thành tư duy logich, suy luận, tổng hợp, khái quát vấn đề
3.3. Về thái độ: Xác định được ý thức của bản thân trong quá trình tham gia các hoạt
động xã hội, và xác định được vai trò của cá nhân với tư cách là chủ thể xã hội góp phần
vào sự phát triển – hoàn thiện xã hội
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
- Trang bị những vấn đề cơ bản: khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội và con người.
- Một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt: vận dụng lý thuyết xã hội học nhìn nhận
một số vấn đề của thực tiễn xã hội như: Cơ cấu xã hội; Xã hội Nông thôn; Đô thị; Xã hội
học đạo đức, pháp luật; Văn hóa…
- Vận dụng vào phân tích và nhìn nhận sự phát triển của xã hội Việt Nam trong
truyền thống và hiện tại
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH

Số
tiết
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học

Chương 1. Khái lược về xã hội học

10

và kiểm tra, đánh giá
Đọc giáo trình + nghe
giảng tại lớp

1. Đối tượng và chức năng của xã hội học
1.1. Khái niệm xã hội học.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học.
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của xã hội học.
1.4. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.
1.5. Cơ cấu tri thức – mối quan hệ với các bộ môn
khác.
1.6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học.
2. Sự ra đời và phát triển của xã hội học
2.1. Những điều kiện và tiền đề ra đời x...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH : XAÕ HOÄI HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
1.2. Mã HP/MH : 835002
1.3. Số tín chỉ : 2 (1.4, 0.6)
1.4. Số tiết : 30 (21, 9)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: không
- Đòi hỏi môn song hành: không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Văn hóa ứng dụng
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nắm được những vấn đề bản sự hình thành phát triển của ngành hội học
trên thế giới và Việt Nam; hiểu qui luật & cơ chế vận hành của xã hội & con người tồn tại
trong mối quan hệ tương tác hội. Biết vận dụng lý luận vào thực tiễn hiểu được sự
phát triển hiện thực của xã hội.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH
3.1. Về kiến thức: Nắm được những vấn đề bản sự hình thành phát triển của
ngành xã hội học trên thế giớiViệt Nam; hiểu qui luật & cơ chế vận hành của xã hội &
con người tồn tại trong mối quan hệ tương tác xã hội…
3.2. Về kĩ năng: Vận dụng lý luận vào thực tiễn, phân tích và hiểu được sự phát triển
của hội con người tuân theo qui luật phát triển biện chứng trong mối quan hệ tương
tác xã hội ; hình thành tư duy logich, suy luận, tổng hợp, khái quát vấn đề
3.3. Về thái độ: Xác định được ý thức của bản thân trong quá trình tham gia các hoạt
động hội, xác định được vai trò của nhân với cách chủ thể hội góp phần
vào sự phát triển – hoàn thiện xã hội
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
- Trang bị những vấn đề cơ bản: khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội và con người.
- Một số lĩnh vực hội học chuyên biệt: vận dụng thuyết hội học nhìn nhận
một số vấn đề của thực tiễn hội như: cấu hội; hội Nông thôn; Đô thị; hội
học đạo đức, pháp luật; Văn hóa…
- Vận dụng vào phân tích nhìn nhận sự phát triển của hội Việt Nam trong
truyền thống và hiện tại
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT XÃ HỘI HỌC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT XÃ HỘI HỌC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT XÃ HỘI HỌC 9 10 300