Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LIỆU CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ TƯ PHÁP

Được đăng lên bởi Pupu Cena
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG
CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ CƯƠNG
GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật kinh doanh bất động
sản số 66/2014/QH13. Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố ngày 08 tháng 12
năm 2014 và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Phần I. Sự cần thiết phải ban hành Luật
Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai
trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, quan hệ trực tiếp với các thị
trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị
trường lao động... Phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả thị trường bất động
sản sẽ tạo ra một khối lượng lớn cơ sở vật chất cho xã hội, giúp các ngành sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển và nâng cao điều kiện sống cho các tầng
lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Để có cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh
doanh bất động sản, cùng với pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, nhà ở,
Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 ngày
29/6/2006 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007). Sau khi Quốc hội
thông qua Luật kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật Kinh doanh bất động sản. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng,
nhiệm vụ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất
động sản.

Luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn đã quy định và
điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan tới hoạt động kinh doanh bất
động sản như: phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước; các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh;
điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch
vụ bất động sản; việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây
dựng có sẵn và trường hợp mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong
tương lai; điều kiện năng lực tài chính, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư các
dự án kinh doanh bất động sản; kinh doanh các loại dịch vụ bất động sản (môi
giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản);
các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh...
B PHÁP
V PH BIN, GIÁO DC
PHÁP LUT
BỘ XÂY DỰNG
CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
ĐỀ CƯƠNG
GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 !"#
$%&'#()#*#+,,,-%./#0123#45-
6768899:;<!&= -%>0).4
?01*)@ABCD<
PhầnI. Sự cần thiết phải ban hành Luật
E=FG45-67@F3H=FG*?=FI??#
F"/#F-? JK/2L/#)FAK? =
FGIJ)=FG$L2A=FG?1@)$L2A=
FG@#3-<<<MFBN-=@)/7=FG45-
676O3F#@P@ Q6R?153$%S67
$523#2=?TFB?L#3-J)63U
@ L2L*U/#F?3FBKV$%&#-5 <
WB*Q6R@>-JX?5-J@Y/#-K3-
23#45-67Z? @1?J-U$L2A-5-#R
  -% . /# 01  23# 45 - 67  8 
[9898\*)@ABC99D]<^#
./#0123#45-67!I&-%4#=-=6
;9D9WV!M99D/-=K? 2_
01`23#45-67<!a-=#Qb3
)?T-%4#J?47 2_01`23#45
-67<
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LIỆU CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ TƯ PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LIỆU CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ TƯ PHÁP - Người đăng: Pupu Cena
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÀI LIỆU CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ BỘ TƯ PHÁP 9 10 770