Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giới thiệu Luật phá sản 2014

Được đăng lên bởi Pupu Cena
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT PHÁ SẢN
Ngày 19/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật phá sản số 51/2014/QH13. Chủ tịch
nước ký Lệnh số 11/2014/L-CTN ngày 30/6/2014 công bố Luật phá sản. Luật có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015
PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PHÁ SẢN
Luật phá sản năm 2004 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2004
và thay thế Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993. Sau 09 năm thi hành Luật phá
sản năm 2004, có thể nói Luật này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
(sau đây viết tắt là DN, HTX) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp
luật và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; đề cao vai trò, trách nhiệm của
DN, HTX và các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết yêu cầu
tuyên bố phá sản DN, HTX. Bên cạnh đó, Luật phá sản năm 2004 tạo điều kiện
thuận lợi cho các DN, HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn,
thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự.
Tuy nhiên, theo tổng kết thi hành Luật phá sản cho thấy, qua 9 năm thực hiện,
với Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993, toàn ngành Tòa án chỉ thụ lý 151 đơn
1

yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, trong đó chỉ tuyên bố được 46 doanh
nghiệp bị phá sản. Với Luật phá sản năm 2004, Tòa án thụ lý tổng số 336 đơn yêu
cầu tuyên bố phá sản, ra quyết định mở thủ tục phá sản 236 trường hợp, và cũng
chỉ quyết định tuyên bố phá sản được 83 trường hợp. Năm 2012, có 69.874 doanh
nghiệp đăng ký, trong khi đó có 44.906 doanh nghiệp dừng hoạt động và 9.355
doanh nghiệp giải thể (theo trang thông tin hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp). Như vậy,
tình hình thụ lý và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật
phá sản năm 2004 đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng
đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản so với số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt
động là rất thấp; hiệu quả giải quyết việc phá sản ở các cấp Tòa án vẫn chưa hiệu
quả giải quyết việc phá sản ở các cấp Tòa án vẫn chưa đạt kết quả như mong
muốn. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó có nguyên
nhân quy định pháp luật phá sản chưa phù hợp với tì...
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT PHÁ SẢN
Ngày 19/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật p sản số 51/2014/QH13. Chủ tịch
nước Lệnh số 11/2014/L-CTN ngày 30/6/2014 công bố Luật phá sản. Luật
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015
PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PHÁ SẢN
Luật phá sản năm 2004 được Quốc hội ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004, hiệu lực thi hành k từ ngày 15/10/2004
thay thế Luật p sản doanh nghiệp năm 1993. Sau 09 năm thi hành Luật p
sản năm 2004, thể nói Luật này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
(sau đây viết tắt là DN, HTX) được thành lập hoạt động theo quy định của pháp
luật các nhân, quan, tổ chức liên quan; đcao vai trò, trách nhiệm của
DN, HTX c nhân, quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết yêu cầu
tuyên b phá sản DN, HTX. Bên cạnh đó, Luật phá sản năm 2004 tạo điều kiện
thuận lợi cho các DN, HTX đang trong tình trạng sản xuất kinh doanh khó khăn,
thua lỗ có cơ hội để rút khỏi thị trường một cách có trật tự.
Tuy nhiên, theo tổng kết thi hành Luật phá sản cho thấy, qua 9 năm thực hiện,
với Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993, toàn ngành Tòa án chỉ thụ 151 đơn
1
Đề cương giới thiệu Luật phá sản 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giới thiệu Luật phá sản 2014 - Người đăng: Pupu Cena
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương giới thiệu Luật phá sản 2014 9 10 767