Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
Câu 1: Khái niệm hiến pháp và sự ra đời của hiến pháp...................................2
Câu 2: Phân loại hiến pháp................................................................................2
Câu 3: Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hiến pháp..............................3
Câu 4: Chế độ bảo hiến: khái niệm, cơ sở, các mô hình điển hình.............4
Câu 5: Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám............4
Câu 6: Đặc điểm tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh.................................5
Câu 7: Mối quan hệ giữa tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Việt Nam
năm 1946..........................................................................................................5
Câu 8: Đặc điểm nội dung hiến pháp Việt Nam...........................................6
Câu 9: Giá trị của Hiến pháp 1946................................................................7
Câu 10: Những điểm đổi mới trong sửa đối hiến pháp Việt Nam năm
1992 vào năm 2001..........................................................................................7
Câu 11: Khái niệm và các yếu tố xác định chính thể của một quốc gia.....7
Câu 12: So sánh chính thể Việt Nam hiện nay và chính thể tổng thống....8
Câu 13: So sánh chính thể Việt Nam hiện này và Chính thể đại nghị......11
Câu 14: Đặc điểm của chính thể Việt Nam hiện nay (Tổng hợp 2 câu
trên).................................................................................................................16
Câu 15: So sánh chính thể Việt Nam theo Hiến pháp 1959 và Hiến pháp
1980.................................................................................................................16
Câu 16: Hình thức cấu trúc lãnh thổ của Việt Nam hiện nay...................17
Câu 17: Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.....................18
Câu 18: Khái niệm quyền con người và quyền công dân................................18
Câu 19: Các quyền chính trị của công dân......................................................18
Câu 20: Các quyền tự do cá nhân của công dân..............................................19
Câu 21: Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân..............................20
1

Câu 22: Các nghĩa vụ cơ bản của công dân.....................................................21
Câu 23: Các nguyên tắc của chế độ bầu cử.....................................................22
Câu 24: Quá trình lập danh sách ứng cử viên (cho bầu cử Quốc hội)............23
Câu 25: Mối quan hệ giữa bầu cử và dân ...
MỤC LỤC
Câu 1: Khái niệm hiến pháp và sự ra đời của hiến pháp...................................2
Câu 2: Phân loại hiến pháp................................................................................2
Câu 3: Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật hiến pháp..............................3
Câu 4: Chế độ bảo hiến: khái niệm, cơ sở, các mô hình điển hình.............4
Câu 5: Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám............4
Câu 6: Đặc điểm tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh.................................5
Câu 7: Mối quan hệ giữa tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Việt Nam
năm 1946..........................................................................................................5
Câu 8: Đặc điểm nội dung hiến pháp Việt Nam...........................................6
Câu 9: Giá trị của Hiến pháp 1946................................................................7
Câu 10: Những điểm đổi mới trong sửa đối hiến pháp Việt Nam năm
1992 vào năm 2001..........................................................................................7
Câu 11: Khái niệm và các yếu tố xác định chính thể của một quốc gia.....7
Câu 12: So sánh chính thể Việt Nam hiện nay và chính thể tổng thống....8
Câu 13: So sánh chính thể Việt Nam hiện này và Chính thể đại nghị......11
Câu 14: Đặc điểm của chính thể Việt Nam hiện nay (Tổng hợp 2 câu
trên).................................................................................................................16
Câu 15: So sánh chính thể Việt Nam theo Hiến pháp 1959 và Hiến pháp
1980.................................................................................................................16
Câu 16: Hình thức cấu trúc lãnh thổ của Việt Nam hiện nay...................17
Câu 17: Đặc điểm của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.....................18
Câu 18: Khái niệm quyền con người và quyền công dân................................18
Câu 19: Các quyền chính trị của công dân......................................................18
Câu 20: Các quyền tự do cá nhân của công dân..............................................19
Câu 21: Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân..............................20
1
ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HIẾN PHÁP 9 10 8