Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1.2. Mã HP/MH:

843069

1.3. Số tín chỉ:

4 (3,1)

1.4. Số tiết:

60 (45,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên nhận thức đúng đắn những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật theo
quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy khoa học và hương pháp nhận thức
khoa học về những vấn đề của nhà nước và pháp luật; từ đó vận dụng kiến thức đã học
phân tích, giải thích hiện tượng nhà nước và pháp luật trong thực tế.
2.2.Về kĩ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc nghiên cứu các khoa học
pháp lí khác, nhất là các môn khoa học pháp lí chuyên ngành luật trong chương trình đào
tạo đại học luật.
- Hình thành và phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin pháp lí phục vụ
cho việc học tập và nghiên cứu của mình; phát triển kĩ năng lập luận và thuyết trình trước
công chúng.
2.3. Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện pháp lí phát
sinh trong thực tiễn đời sống xã hội.
- Rèn luyện thái độ đúng đắn, chuẩn mực, tự tin và bản lĩnh cho sinh viên khi tiếp cận,
nghiên cứu và xử lí các sự vật, hiện tượng pháp lí mà đời sống xã hội đặt ra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, như:
- Khái niệm, nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy, kiểu nhà
nước và nhà nước xã hội chủ nghĩa;
1

- Khái niệm, nguồn gốc, thuộc tính, chức năng, hình thức, kiểu pháp luật và pháp luật
xã hội chủ nghĩa;
- Cơ chế điều chỉnh của pháp luật: Xây dựng pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ
pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí;
- Hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
xem xét, nhận thức, phân tích, so sánh, đánh giá hiện tượng nhà nước và pháp luật dưới
góc độ pháp lí;
- Rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí phát sinh
trong thực tiễn đời sống xã...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1.2. Mã HP/MH: 843069
1.3. Số tín chỉ: 4 (3,1)
1.4. Số tiết: 60 (45,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên nhận thức đúng đắn những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật theo
quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành duy khoa học ơng pháp nhận thức
khoa học về những vấn đề của n nước pháp luật; từ đó vận dụng kiến thức đã học
phân tích, giải thích hiện tượng nhà nước và pháp luật trong thực tế.
2.2.Về kĩ năng
- khả năng vận dụng những kiến thức đã học o việc nghiên cứu các khoa học
pháp khác, nhất là các môn khoa học pháp chuyên ngành luật trong chương trình đào
tạo đại học luật.
- Hình thành phát triển khả năng thu thập, xử lí, sử dụng thông tin pháp phục vụ
cho việc học tập nghiên cứu của mình; phát triển năng lập luận thuyết trình trước
công chúng.
2.3. Về thái độ
- ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các sự kiện pháp phát
sinh trong thực tiễn đời sống xã hội.
- Rèn luyện thái độ đúng đắn, chuẩn mực, tự tin bản lĩnh cho sinh viên khi tiếp cận,
nghiên cứu và xử lí các sự vật, hiện tượng pháp lí mà đời sống xã hội đặt ra.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, như:
- Khái niệm, nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy, kiểu nhà
nước và nhà nước xã hội chủ nghĩa;
1
ĐỀ CƯƠNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 171