Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2536 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Mục lục
LUẬT DÂN Sự - PHẦN BÀI TẬP MẢƯ....................................................................................................................................... 4
PHẦN LÝ THUYẾT ......................................................................................................................................... . ............................. 15
Câu 1: Mối quan hệ giữa đối tượng điều chỉnh với phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự? .........................................15
Câu 2 ễ Mối quan hệ giữa năng lực pháp luật vói năng ỉực hành vi dân sự? ...........................................................................17
Câu 3:Phân biệt hậu quả Pháp iý của Quyết định tuyên bố mất tích với tuyên bố chết?....................................................18
Câu 4. Ý nghĩa pháp lý của việc xác định noi cư trú?Cho ví dụ minh hoạ? ...........................................................................19
Câu 5. Giao dịch dân sự được xác lập do vi phạm tự nguyện là những giao dịch nào? Cho ví dụ .....................................20
Câu 6. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu? ý nghĩa pháp lý?...................................................................................................20
Câu 7. Ý nghĩa của việc phân loại tài sản?.................................................................................................................................. 23
Câu 8. Phân loại chiõm hữu? ý nghĩa pháp lý? ........................................................................................................................... 24
Câu 9. So sánh giữa sở hữu chung họp nhất vói sở hữu chung theo phần? ............................................................................ 25
Câu 10. So sánh giữa thừa kế theo di chúc vói thừa kế theo pháp luật? .................................................................................27
Câu 11. Nguyên tắc tự định đoạt được thể hiện như thế nào trong quan hệ thừa kế? ...........................................................30
Câu 12. Sự khác nhau giữa truất quyền hưởng di sản với tước quyền hưởng di sản? ..........................................................30
Câu 13: Phân tích nội dung điều 669? Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc ....................................31
Câu 14: ý nghĩa pháp lý của việc xác định thòi điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế? (chương 5,
trang 8)............................................ ..........................................................
Mc lc
LUT DÂN S - PHN BÀI TP MƯ.......................................................................................................................................4
PHN LÝ THUYẾT
......................................................................................................................................... . ............................. 15
Câu 1: Mi quan h gia đối tưng điu chnh vi phương pháp điu chnh ca Lut dân s?.........................................15
Câu 2
Mi quan h gia năng lc pháp lut vói năng c hành vi dân s?...........................................................................17
Câu 3:Phân bit hậu qu Pháp iý của Quyết định tuyên b mt tích với tuyên b chết?....................................................18
Câu 4. Ý nghĩa pp lý ca việc xác đnh noi trú?Cho ví d minh ho?...........................................................................19
Câu 5. Giao dch dân s đưc xác lp do vi phạm t nguyn là nhng giao dch nào? Cho ví d.....................................20
Câu 6. Phân loi giao dch dân s vô hiu? ý nghĩa pháp lý?...................................................................................................20
Câu 7. Ý nghĩa của vic phân loi tài sn?..................................................................................................................................23
Câu 8. Phân loi chiõm hu? ý nghĩa pháp lý?
........................................................................................................................... 24
Câu 9. So sánh gia s hu chung hp nht vói s hu chung theo phần?
............................................................................ 25
Câu 10. So sánh gia tha kế theo di cc vói tha kế theo pháp lut?.................................................................................27
Câu 11. Nguyên tc t đnh đoạt đưc th hin như thế nào trong quan h tha kế?...........................................................30
Câu 12. S khác nhau gia trut quyn hưng di sản vi tưc quyn hưng di sn?..........................................................30
Câu 13: Phân ch ni dung điều 669? Ngưi tha kế không ph thuc vào ni dung ca di chúc....................................31
Câu 14: ý nghĩa pháp lý ca vic c định thòi đim m thừa kế, đa đim m tha kế? (chương 5,
trang 8)............................................ ..................................................................................................................................................32
Câu 15: Phân ch hàng tha kế? Giải thích ti sao B LDS 2005 quy đnh cháu thuc hàng tha kế
th 2 ca ông bà?.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................33
Câu 16. Ý nghĩa pháp lý ca vic phân bit các mc đ năng lc hành vi dân s?..............................................................34
Câu 17. Mi liên hgia thi hạn và thi hiu?
......................................................................................................................... 36
Câu 18. Nội dung ca s hu Nhà nưc?
..................................................................................................................................... 37
Câu 19. Cho ví dv căn c việc xác lp quyn s hu?
........................................................................................................ 39
Câu20. Phân tích khái nim hp đng dân s ( Điu 388)?
...................................................................................................... 39
Câu 21. Phân tích ni dung cơ bản ca hp đồng mua bán i sn?
........................................................................................ 40
Câu 22. Phân tích lãi và lãi sut trong họp đng vay?
............................................................................................................... 42
Câu 23. Nguyên tc bình đng đưc th hin như thế nào trong quan h thừa kế?
............................................................... 43
Câu 24. Phân tích điu kin phát sinh trách nhim bi thưng thit hi ngi hp đng?
.................................................. 44
Câu 25. Phân tích điu kin pt sinh trách nhim bi thưng thit hi do ngun cao đ nguy him
gây ra?................................................................................................................................................................................................ 45
Câu 26. Cách xác đnh thit hi do tính mng sức kho b xâm phm?
.................................................................................. 47
Câu 27. Mi quan h gia c điu kin phát sinh trách nhim bi thưng thit hi ngoài hp đồng?48 Câu 28. Áp
dng tương tự pháp lut và áp dng phong tc tp quán:Nêu nguyên nhân, điều kin, hu
qu? Cho ví d minh ho?.............................................................................................................................................................. 50
Câu 29. So sánh hp đồng thuê và thuê khn tài sn (đánh máy gtrình trangl33)..............................................................51
Câu 30. So sánh ký cưc vói cm c.......................................... .................................................................................................53
Câu 31. So sánh ký cưc vói đặt cc............................................................................................................................................54
TRC NGHIM LUT DÂN s...................................................................................................................................................55
Câu 1. Tt c các quan h tài sn đều do Lut dân s điều chnh?..........................................................................................55
Câu 2. Cha m là ni giám h ca con chưa thành niên?......................................................................................................55
Theo Điêu 61 - BL Dân s 2005: "Ni giám h đưong nhiên ca ngưi chưa thành nn..............................................55
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 9 10 34