Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 1

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2359 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT DÂN SỰ (HP1)

1.2. Mã HP/MH:

843029

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về khái niệm chung luật dân sự Việt
Nam, quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể của pháp luật dân sự; về giao dịch dân sự; về
đại diện; về thời hạn, thời hiệu; về vấn đề tài sản, quyền sở hữu, hình thức sở hữu, bảo vệ
quyền sở hữu và về vấn đề chung của thừa kế, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp
luật đồng thời người học có thể phân tích, bình luận, liên hệ các vấn đề trên với những tình
huống phát sinh trong thực tiễn.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi kết thúc học phần này sinh viên có thể nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến
thức cơ bản về khái niệm chung luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự; về chủ
thể của pháp luật dân sự; về giao dịch dân sự; về đại diện; về thời hạn, thời hiệu; về vấn đề
tài sản, quyền sở hữu, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu và về vấn đề chung của thừa
kế, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
3.2. Về kỹ năng:

Sinh viên biết khai thác, phân tích, đánh giá các văn bản trong lĩnh vực dân sự về chủ
thể, giao dịch dân sự, vấn đề đại diện, thời hiệu, vấn đề xác lập quyền sở hữu, bảo vệ
quyền sở hữu, vấn đề thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, phân chia di sản thừa
kế; liên hệ các vấn đề lý luận pháp lý với thực tiễn cuộc sống.
Sinh viên có khả năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tế.
3.3. Về thái độ:
Hình thành ý thức chủ động của người học trong nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng
như giải quyết tình huống về dân sự; nhận thức được vai trò quan trọng của luật dân sự đối

1

với đời sống xã hội; có ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Luật Dân sự - học phần 1 giới thiệu cho sinh viên các vấn đề chung của luật dân sự
gồm hệ thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, về
đặc điểm, nguyên ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT DÂN SỰ (HP1)
1.2. Mã HP/MH: 843029
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức bản về khái niệm chung luật dân sự Việt
Nam, quan hệ pháp luật n sự; về chủ thể của pháp luật n sự; về giao dịch dân sự; về
đại diện; về thời hạn, thời hiệu; về vấn đề tài sản, quyền sở hữu, hình thức sở hữu, bảo vệ
quyền sở hữu về vấn đề chung của thừa kế, thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp
luật đồng thời người học có thể phân tích, bình luận, liên hệ các vấn đề trên với những tình
huống phát sinh trong thực tiễn.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi kết thúc học phần này sinh viên có thể nhớ, hiểu và vận dụng được những kiến
thức bản về khái niệm chung luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự; về chủ
thể của pháp luật dân sự; về giao dịch dân sự; về đại diện; về thời hạn, thời hiệu; về vấn đề
tài sản, quyền sở hữu, hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu và về vấn đề chung của thừa
kế, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên biết khai thác, phân tích, đánh giá các văn bản trong lĩnh vực dân sự về chủ
thể, giao dịch dân sự, vấn đề đại diện, thời hiệu, vấn đề xác lập quyền sở hữu, bảo vệ
quyền sở hữu, vấn đề thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, phân chia di sản thừa
kế; liên hệ các vấn đề lý luận pháp lý với thực tiễn cuộc sống.
Sinh viên khả năng áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình
huống phát sinh trong thực tế.
3.3. Về thái độ:
Hình thành ý thức chủ động của người học trong nghiên cứu các vấn đề luận cũng
như giải quyết tình huống về dân sự; nhận thức được vai trò quan trọng của luật dân sự đối
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 1 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 1 9 10 587