Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 2

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT DÂN SỰ (HP2)

1.2. Mã HP/MH:

843030

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP1) (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về hợp đồng dân sự, quyền và nghĩa
vụ của các bên trong hợp đồng dân sự thông dụng; các qui định của pháp luật về bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng và pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về hợp đồng dân sự, các loại hợp đồng
dân sự thông dụng như các hợp đồng có đối tượng là tài sản và các hợp đồng có đối tượng
là công việc phải làm. Ngoài ra, học phần còn trang bị thêm kiến thức về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng; pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng soạn thảo một số hợp đồng dân sự thông dụng có đối tượng là
tài sản và một số hợp đồng dân sự có đối tượng là công việc phải làm.
3.3. Về thái độ:
Học xong học phần này, sinh viên có được những bài học cho việc nghiên cứu, hoàn
thiện pháp luật về hợp đồng, cách nhận biết loại hợp đồng trong cuộc sống thực tế. Sinh
viên có thái độ tích cực, chủ động trong nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực
tiễn, niềm yêu thích môn học.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần nghiên cứu khái quát về nghĩa vụ dân sự, các qui định của pháp luật về hợp
đồng dân sự và các hợp đồng dân sự thông dụng như hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng
thuê tài sản, hợp đồng vay, mượn tài sản, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng dịch vụ, hợp
đồng uỷ quyền…; Các qui định của pháp luật về bồi thường ngoài hợp đồng; về trách
1

nhiệm bồi thường; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng, nguyên tắc bồi thường cũng như năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Ngoài ra, Học phần còn trang bị thêm pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT DÂN SỰ (HP2)
1.2. Mã HP/MH: 843030
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP1) (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên lĩnh hội được những kiến thức bản về hợp đồng dân sự, quyền nghĩa
vụ của các bên trong hợp đồng dân sự thông dụng; các qui định của pháp luật về bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về hợp đồng dân sự, các loại hợp đồng
dân sự thông dụng như các hợp đồng đối tượng là tài sản và các hợp đồng có đối tượng
công việc phải làm. Ngoài ra, học phần còn trang bị thêm kiến thức về trách nhiệm bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng; pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất của các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên khảng soạn thảo một số hợp đồng dân sự thông dụng đối tượng là
tài sản và một số hợp đồng dân sự có đối tượng là công việc phải làm.
3.3. Về thái độ:
Học xong học phần này, sinh viên được những bài học cho việc nghiên cứu, hoàn
thiện pháp luật về hợp đồng, cách nhận biết loại hợp đồng trong cuộc sống thực tế. Sinh
viên thái độ tích cực, chủ động trong nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề luận thực
tiễn, niềm yêu thích môn học.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần nghiên cứu khái quát về nghĩa vụ dân sự, các qui định của pháp luật về hợp
đồng dân sự các hợp đồng dân sự thông dụng nhợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng
thuê tài sản, hợp đồng vay, mượn tài sản, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng dịch vụ, hợp
đồng uỷ quyền…; Các qui định của pháp luật về bồi thường ngoài hợp đồng; về trách
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 2 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ 2 9 10 911