Ktl-icon-tai-lieu

đề cương luật đất đai

Được đăng lên bởi bithui92
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3359 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐẤT ĐAI
Câu 1: cơ chế kinh tế thị trường đã dấn đến thay đổi gì trong điều chỉnh pháp luật
đối với quan hệ đất đai
Do tác động của nền kinh tế thị trường, từ sau hiến pháp năm 1980, ở nước ta tồn tại
duy nhất một hình thức sở hữu đất đai : sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý

Câu 2: các căn cứ của việc xác lập nguyên tắc : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
Cơ sở lý luận:
-

-

-

-

xét trên phương diện kinh tế: việc tích tụ tập trung đất đai đem lại năng suất lao động và
hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc duy trì sản xuất nông nghiệp trong điều kiện duy trì
hình thức sở hữu tư nhân về đất đai
xét về nguồn gốc phát sinh: đất đai không do bất cứ ai tạo ra , là sản hẩm của tự nhiên,
không ai có quyền biên nó thành của riêng cho mình tất cả mọi người đều có quyền sư
dụng
C. Mác kết luận: mỗi bước tiến của nên sản xuất TBCN là một bước đảy nhanh quá trình
kiệt quệ đất đai. Trong phương thức sản xuất tư bản, chủ đất, nhà tư bản, và người lao
động có sự mâu thuần về lợi ích, để đạt được mục đích của mình, các bên đề khai thác tối
đa đãn đến kiệt quệ hóa đất đa.
Quốc hữu hóa đất đai do giai cấp vô sản thực hiện phải gắn liền với vấn đề giành chính
quyền và thiết lập chính quyền chuyên chính vô sản.
Việc tiến hành xóa bỏ ché độ tư hữu về ruộng đất của giai cấp tư sản là một quá trình tiế
hành lâu dài
Cơ sở thực tiễn:

-

-

Về mặt chính trị : đất đai quý báu do công sức , mồ hôi xương máu của các thế hệ người
Việt Nam tạo lập nên vì vậy nó phải thuộc về toàn thể nhân dân
Về phương diện lịch sử ở nước ta hình thức sở hữu nhà nước về đất đai đã xuất hiện từ rất
sớm và tồn tại suốt quá trình lịch sử của dân tộc
Về mặt thực tế, hiện nay ở nước ta diện tích đất đai chưa được khaithacs, sửu dụng còn rất
lớn, việc xác lập đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất, quản lý sẽ giúp
nhà nước có điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất theo kế hoạch
phát triển chung nhằm quản lý chặt chẽ và từng bước dđưa diện tích đất này vào khai thác
sử dụng hợp lý đi đôi với việc cải tạo, bồi bổ vốn đất đai quý giá của quốc gia
Việc duy trì và củng cố hình thức sở hữu toàn dân về đất đai trong giai đoạn hiện nay còn
căn cứ vào các lý do thực tế sau: các quan hệ về quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta được
xác lập trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý dã mang
tính ổn định trong một thời gian khá dài. Nếu thay đổi hình thức này sẽ dẫn đến sự xáo trộn

1

ĐỀ CƯƠNG LUẬT ĐẤT ĐAI

tr...
ĐỀ CƯƠNG LUẬT ĐẤT ĐAI
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐẤT ĐAI
Câu 1: cơ chế kinh tế thị trường đã dấn đến thay đổi gì trong điều chỉnh pháp luật
đối với quan hệ đất đai
Do tác động của nền kinh tế thị trường, từ sau hiến pháp năm 1980, nước ta tồn tại
duy nhất một hình thức sở hữu đất đai : sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý
Câu 2: các căn cứ của việc xác lập nguyên tắc : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân
Cơ sở lý luận:
- xét trên phương diện kinh tế: việc tích tụ tập trung đất đai đem lại năng suất lao động
hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc duy trì sản xuất nông nghiệp trong điều kiện duy trì
hình thức sở hữu tư nhân về đất đai
- xét về nguồn gốc phát sinh: đất đai không do bất cứ ai tạo ra , sản hẩm của tự nhiên,
không ai quyền biên thành của riêng cho mình tất cả mọi người đều quyền
dụng
- C. Mác kết luận: mỗi bước tiến của nên sản xuất TBCN một bước đảy nhanh quá trình
kiệt quệ đất đai. Trong phương thức sản xuất bản, chủ đất, nhà bản, người lao
động sự mâu thuần về lợi ích, để đạt được mục đích của mình, các bên đề khai thác tối
đa đãn đến kiệt quệ hóa đất đa.
- Quốc hữu hóa đất đai do giai cấp sản thực hiện phải gắn liền với vấn đề giành chính
quyền và thiết lập chính quyền chuyên chính vô sản.
- Việc tiến hành xóa bỏ ché độ hữu về ruộng đất của giai cấp sản một quá trình tiế
hành lâu dài
Cơ sở thực tiễn:
- Về mặt chính trị : đất đai quý báu do công sức , mhôi xương máu của các thế hệ người
Việt Nam tạo lập nên vì vậy nó phải thuộc về toàn thể nhân dân
- Về phương diện lịch sử nước ta hình thức sở hữu nhà nước về đất đai đã xuất hiện từ rất
sớm và tồn tại suốt quá trình lịch sử của dân tộc
- Về mặt thực tế, hiện nay nước ta diện tích đất đai chưa được khaithacs, sửu dụng còn rất
lớn, việc xác lập đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất, quản sẽ giúp
nhà nước điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất theo kế hoạch
phát triển chung nhằm quản chặt chẽtừng bước dđưa diện tích đất này vào khai thác
sử dụng hợp lý đi đôi với việc cải tạo, bồi bổ vốn đất đai quý giá của quốc gia
- Việc duy trì củng cố hình thức sở hữu toàn dân về đất đai trong giai đoạn hiện nay còn
căn cứ vào các lý do thực tế sau: các quan hệ về quản lý và sử dụng đất đai ở nước ta được
xác lập trên sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản mang
tính ổn định trong một thời gian khá dài. Nếu thay đổi hình thức này sẽ dẫn đến sự xáo trộn
1
đề cương luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương luật đất đai - Người đăng: bithui92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
đề cương luật đất đai 9 10 302