Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

PHẦN 1: LUẬT HÀNH CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT
NAM

1.

Khái niệm luật hành chính Việt Nam.
Khái niệm: là hệ thống các QPPL điều chỉnh các quan hệ chấp hành và
điều hành phát sinh, phát triển trong hoạt động hành chính NN.






2.



2.Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam.
Đối tượng:
Các quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh trong các cơ quan hành chính
nhà nước
Các quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động hành chính nội
bộ, phục vụ cho hoạt động của Quốc hội, HĐND, TAND, VKSND các cấp và
kiểm toán NN
Các quan hệ hành chính NN phát sinh trong hoạt động kiểm toán NN, HĐND,
TAND, VKSND các cấp và các tổ chức xã hội được NN trao quyền thực hiện
nhiệm vụ, chức năng hành chính NN
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính.
Phương pháp điều chỉnh:
Quyền uy
Thỏa thuận

3.

Tương quan giữa luật hành chính với các nghành luật khác trong hệ thống
pháp luật Việt Nam.

-

Có quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau, cùng nhau hoàn thiện các quy tắc
ứng xử hành vi

4.

Khái quát về mối quan hệ giữa luật hành chính với cách ngành luật khác.
Chúng có liên quan mật thiết với nhau

5.

Mối quan hệ giữa luật hành chính với một số ngành luật trong hệ thống pháp
luật Việt Nam: Luật hành chính và Luật hiến pháp; Luật hành chính và Luật
đất đai; Luật hành chính và Luật hình sự.

-

LHC với HP: cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ sung cho các điều luật HP
LHC với Luật đất đai: là phương tiện để thực hiện Luật đất đai
LHC với Hình sự: quan hệ chặt chẽ, nhiều chỗ giao tiếp nhau, LHC quy định
thẩm quyền các cơ quan điều tra hình sự và thi hành án hình sự.

-

6.Hệ thống ngành Luật hành chính Việt Nam.
Gồm phần chung và phần riêng, trong mỗi phần gồm các chế định, mỗi
chế định lại gồm các QP vật chất và QP thủ tục

6.

Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-

Thực hiện hoạt động hành pháp: đưa pháp luật vào đời sống
Đảm bảo hoạt động đồng bộ nhịp nhàng hiệu quả của bộ máy hành chính nhà
nước
Là phương tiện, công cụ để thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước
Đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

-




-

Câu 9: Khái niệm, các loại nguồn LHC
Khái niệm: Nguồn của LHC là các VBQPPL có nội dung chứa đựng QPPLHC,
có tính bắt buộc do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và
hình thức nhất định.
Các loại nguồn:
Hiến pháp
Luật
Nghị quyết





-




-

Nghị định
Thông tư
Câu 10: Khái niệm, nội dung, đặc điểm của QPPLHC
Khái niệm: ...
M C L C
PHẦN 1: LUẬT HÀNH CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT
NAM
 
Khái niệm: hệ thống các QPPL điều chỉnh các quan hệ chấp hành
điều hành phát sinh, phát triển trong hoạt động hành chính NN.
2.Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam.
- Đối tượng:
Các quan hệ chấp hành điều hành phát sinh trong các quan hành chính
nhà nước
Các quan hệ chấp hành điều hành phát sinh trong hoạt động hành chính nội
bộ, phục vụ cho hoạt động của Quốc hội, HĐND, TAND, VKSND các cấp
kiểm toán NN
Các quan hệ hành chính NN phát sinh trong hoạt động kiểm toán NN, HĐND,
TAND, VKSND các cấp các tổ chức hội được NN trao quyền thực hiện
nhiệm vụ, chức năng hành chính NN
 Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính.
- Phương pháp điều chỉnh:
Quyền uy
Thỏa thuận
 

- Có quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau, cùng nhau hoàn thiện các quy tắc
ứng xử hành vi
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 220