Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luật hành chính

Được đăng lên bởi Ngoc Lan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
Chứng minh Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước.

+ QLHCNN là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng họat động chấp hành pháp luật, văn bản
của CQNN cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các
CQNN mà chủ yếu là CQHCNN và những người được ủy quyền, được tiến hành trên cơ sở thi
hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống xã hội hàng ngày các chức năng của nhà nước trên
các lĩnh vực CT_HC_KT_VH_XH
Như vậy, bản chất của CQHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp của Việt Nam bao
gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện
hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước.
+ Luật hành chính hướng vào các vấn đề chủ yếu: tổ chức QLHCNN và kiểm soát đối với
QLHCNN.
+ Đối tượng điều chỉnh của LHC là những QHXH phát sinh trong tổ chức và hoạt động
QLHCNN.
2.

Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học
Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các



khoa học xã hội khác.
Khái niệm: Khoa học luật hành chính là một ngành khoa học pháùp lý chuyên

ngành, bao gồm một hệ thống những cơ sở lý luận, học thuyết khoa học,
phạm trù, quan niệm về ngành Luật Hành chính, được phân bổ sắp xếp theo
một trình tự logic nhất định cấu thành khoa học luật hành chính.


Đối tượng nghiên cứu:
- Những vấn đề của lý luận QLHCNN có lien quan chặt chẽ tới nganhg LHC
- Hệ thống quy phạm LHC điều chỉnh các QHXH trong các lĩnh vực và ngành
-

QLHCNN.
Vấn đề nội dung pháp lý, cơ cấu, tương quan giữa các yếu tố nội tại của QH PLHC,
QH và cơ chế bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thâm gia QH PLHC.

-



Các hình thức và phương pháp QLHCNN, QĐ QLHCNN, thủ tục HC, cưỡng chế

HCNN, Trách nhiệm HC.
- Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động HCNN.
- Cơ sở PLHC đối với tổ chức và hoạt động QLHCNN đối với các ngành và lĩnh vực.
Phương thức nghiên cứu:
Theo phép duy vật biện chứng (nhìn nhận sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động
không ngừng).
- Theo chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðặc biệt, những tác phẩm, bài
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật, pháp chế; nhiệm vụ của chính
quyền các cấp, về bộ máy nhà nước, về cán bộ, về mối quan hệ giữa cán bộ nhà nước và
nhân dân... là những tài liệu hết sức quí báu cho việc định hướng hoạt động qu...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
1. Chứng minh Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước.
+ QLHCNN là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng họat động chấp hành pháp luật, văn bản
của CQNN cấp trên điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống hội của các
CQNN chủ yếu CQHCNN những người được y quyền, được tiến hành trên sở thi
hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống xã hội hàng ngày các chức năng của nhà nước trên
các lĩnh vực CT_HC_KT_VH_XH
Như vậy, bản chất của CQHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính một ngành luật độc lập trong hthống pháp của Việt Nam bao
gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện
hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước.
+ Luật hành chính hướng vào các vấn đề chủ yếu: tổ chức QLHCNN kiểm soát đối với
QLHCNN.
+ Đối tượng điều chỉnh của LHC những QHXH phát sinh trong tổ chức hoạt động
QLHCNN.
2. Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học
Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các
khoa học xã hội khác.
Khái niệm: Khoa học luật hành chính một ngành khoa học pháùp lý chuyên
ngành, bao gồm một hệ thống những sở luận, học thuyết khoa học,
phạm trù, quan niệm về ngành Luật Hành chính, được phân bổ sắp xếp theo
một trình tự logic nhất định cấu thành khoa học luật hành chính.
Đối tượng nghiên cứu:
- Những vấn đề của lý luận QLHCNN có lien quan chặt chẽ tới nganhg LHC
- Hệ thống quy phạm LHC điều chỉnh các QHXH trong các lĩnh vực ngành
QLHCNN.
- Vấn đề nội dung pháp lý, cấu, tương quan giữa các yếu tố nội tại của QH PLHC,
QH và cơ chế bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể thâm gia QH PLHC.
Đề cương luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luật hành chính - Người đăng: Ngoc Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương luật hành chính 9 10 236