Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT HÀNH CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843028

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật hiến pháp (843070)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Mục tiêu tổng quát mà HP/MH cần đạt được:
- Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về ngành luật Hành chính như khái niệm
ngành luật hành chính, môn học luật hành chính và khoa học luật hành chính, quản lý hành
chính, cải cách hành chính.
- Kết thúc học phần, sinh viên có được tư duy khoa học và hương pháp nhận thức khoa
học về những vấn đề quản lí hành chính nhà nước và vận dụng kiến thức đã học để tiếp
cận, phân tích, giải thích về các hoạt động quản lí hành chính nhà nước trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về Luật Hành chính, như:
- Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh.
- Hoạt động quản lí hành chính nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; công vụ, cán
bộ, công chức, viên chức nhà nước;
- Địa vị pháp lí của tổ chức XH và cá nhân;
- Thủ tục hành chính, quyết định hành chính, vi phạm hành chính và xử lí vi phạm hành
chính.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
xem xét, nhận định, so sánh, đánh giá hoạt động quản lí hành chính nhà nước;
- Xử lí tình huống pháp lí trong hoạt động quản lí hành chính.
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của người khác khi bị
các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền quản lí hành chính xâm phạm.
1

3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Qua đó, có ý thức rèn luyện, phấn đấu trở thành
cán bộ, công chức, viên chức, ..v.v, có năng lực và phẩm hạnh trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần luật Hành chính, giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về luật
Hành chính, như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn của ngành luật
hành chính; quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật hành chính; quản lí hành chính nhà
nước; địa vị pháp lí của các cơ quan...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT HÀNH CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843028
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật hiến pháp (843070)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Mục tiêu tổng quát mà HP/MH cần đạt được:
- Học phần trang b những kiến thức bản về ngành luật Hành chính như khái niệm
ngành luật hành chính, môn học luật hành chính và khoa học luật hành chính, quản lý hành
chính, cải cách hành chính.
- Kết thúc học phần, sinh viên được duy khoa học hương pháp nhận thức khoa
học về những vấn đề quản hành chính nhà nước vận dụng kiến thức đã học để tiếp
cận, phân tích, giải thích về các hoạt động quản lí hành chính nhà nước trong thực tế.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về Luật Hành chính, như:
- Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh.
- Hoạt động quản nh chính nhà nước; quan hành chính nhà nước; công vụ, cán
bộ, công chức, viên chức nhà nước;
- Địa vị pháp lí của tổ chức XH và cá nhân;
- Thủ tục hành chính, quyết định hành chính, vi phạm hành chính và xử lí vi phạm hành
chính.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để tiếp cận,
xem xét, nhận định, so sánh, đánh giá hoạt động quản lí hành chính nhà nước;
- Xử lí tình huống pháp lí trong hoạt động quản lí hành chính.
- Biết cách thức bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình của người khác khi bị
các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền quản lí hành chính xâm phạm.
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 568