Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 1

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT HÌNH SỰ (HP1)

1.2. Mã HP/MH:

843032

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật hình sự
Việt Nam. Từ đó, sinh viên biết vận dụng để tiếp cận các môn học chuyên ngành tiếp theo
đồng thời có thể giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình
sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên cần nắm vững nội dung cơ bản hệ thống các khái niệm, các nguyên tắc cơ
bản của luật hình sự; về tội phạm; cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm;
trách nhiệm hình sự và hình phạt với tư cách là môn học nền tảng của chuyên ngành luật
hình sự.
3.2. Về kỹ năng:

Sinh viên biết vận dụng để tiếp cận môn học; có khả năng áp dụng các quy định của
pháp luật để giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học nền
tảng - ngành luật hình sự; Quan tâm đến những thay đổi về cơ chế, chính sách dẫn đến
những thay đổi về luật pháp; Đóng góp thiết thực vào việc tuyên truyền và giải thích pháp
luật.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp cấp cho sinh viên những vấn đề lí luận cơ bản về tội phạm, các giai
đoạn thực hiện tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt… Là cơ sở khoa học để giải
quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1

Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của
luật hình sự Việt Nam
1.1. Khái niệm, nhiệm vụ, đối tượng điều chỉnh và
phương pháp điều chỉnh của luật hình sự
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nhiệm vụ của luật hình sự Việt Nam
1.1.3. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam
1.1.4 Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam
1.2 Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam
1.2.1. Nguyên tắc pháp chế
1.2.2. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật
1.2.3.Nguyên tắc nhân đạo
1.2.4. Nguyên tắc trách nhiệm các nhân
1.2.5. Nguyên tắc lỗi
1.2.6. Nguyên tắc cá thể hóa hình phạt
1.3. Hiệu lực ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT HÌNH SỰ (HP1)
1.2. Mã HP/MH: 843032
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Cung cấp cho sinh viên những kiến thứcbản về các quy định của pháp luật hình sự
Việt Nam. Từ đó, sinh viên biết vận dụng để tiếp cận các môn học chuyên ngành tiếp theo
đồng thờithể giải quyết được những vấn đề về luận thực tiễn trong lĩnh vực hình
sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên cần nắm vững nội dung bản hệ thống các khái niệm, các nguyên tắc cơ
bản của luật hình sự; về tội phạm; cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm;
trách nhiệm hình sự hình phạt với cách môn học nền tảng của chuyên ngành luật
hình sự.
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên biết vận dụng để tiếp cận môn học; khả năng áp dụng các quy định của
pháp luật để giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học nền
tảng - ngành luật nh sự; Quan tâm đến những thay đổi về chế, chính sách dẫn đến
những thay đổi về luật pháp; Đóng góp thiết thực vào việc tuyên truyền và giải thích pháp
luật.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp cấp cho sinh viên những vấn đề lí luận cơ bản về tội phạm, các giai
đoạn thực hiện tội phạm, trách nhiệm hình s hình phạt… sở khoa học để giải
quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 1 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 1 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 1 9 10 180