Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 2

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT HÌNH SỰ (HP2)

1.2. Mã HP/MH:

843033

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hình sự (HP1) (843032)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản của pháp luật hình sự Việt Nam về phần
các tội phạm cụ thể. Từ đó, họ có thể nhận biết, xác định tội danh cũng như phân biệt được
các loại tội phạm hình sự; biết vận dụng giải quyết các bải tập tình huống cũng như giải
quyết được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên biết được các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm cụ thể được quy
định trong Bộ luật hình sự.
3.2. Về kỹ năng:

Thông qua việc thực hành tình huống, sinh viên có khả năng áp dụng các quy định của
pháp luật, giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học, từ đó có thái độ chủ động trong
hoạt động tự nghiên cứu, tự học và làm việc theo nhóm.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề lí luận cơ bản về tội phạm, các giai
đoạn thực hiện tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt;… là cơ sở khoa học để giải
quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá

1.1. Khái niệm
1.2 Các tội phạm cụ thể
1.2.1. Các tội trực tiếp uy hiếp sự tồn tại của chính quyền
nhân dân
1.2.2. Các tội trực triếp uy hiếp sự vững mạnh của chính
quyền nhân dân
1.3. Thực hành tình huống số 1, 2
Chương 2. Các tội xâm phạm tình mạng, sức khỏe,
nhân phẩm danh dự của con người
2.1. Nhận thức chung về các các tội xâm phạm tính
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Cấu thành tội phạm chung
2.2. Dấu hiệu pháp lý của các tội phạm cụ thể
2.2.1. Các tội phạm xâm phạm tính mạng của con người
2.2.2. Các tội xâm phạm sức khỏe của con người
2.2.3. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con
người
2.3. Thực hành tình huống số 3, 4
Chương 3. Các tội xâm phạm quyền tự do dân ch...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT HÌNH SỰ (HP2)
1.2. Mã HP/MH: 843033
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hình sự (HP1) (843032)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu được những kiến thức bản của pháp luật hình sự Việt Nam về phần
các tội phạm cụ thể. Từ đó, họ có thể nhận biết, xác định tội danh cũng như phân biệt được
các loại tội phạm hình sự; biết vận dụng giải quyết các bải tập tình huống cũng như giải
quyết được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên biết được các dấu hiệu pháp đặc trưng của các tội phạm cụ thể được quy
định trong Bộ luật hình sự.
3.2. Về kỹ năng:
Thông qua việc thực hành tình huống, sinh viên có khả năng áp dụng các quy định của
pháp luật, giải quyết được những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hình sự.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên hiểu biết đúng đắn về vai trò của môn học, từ đó thái độ chủ động trong
hoạt động tự nghiên cứu, tự học và làm việc theo nhóm.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp cho sinh viên những vấn đề luận bản về tội phạm, các giai
đoạn thực hiện tội phạm, trách nhiệm hình sự hình phạt;… cơ sở khoa học để giải
quyết các vụ án hình sự trong thực tiễn.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương 1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 2 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 2 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 2 9 10 192