Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ

VB2A-KHÓA 1-ĐHKS

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÌNH SỰ

MỤC LỤC
Câu hỏi…………………………………………………………………………….. Trang
CÂU 1. KHÁI NIỆM VỀ LUẬT HÌNH SỰ. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
CỦA LUẬT HÌNH SỰ .............................................................................................................................7
CÂU 2.VỊ TRÍ CỦA LUẬT HÌNH SỰ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM.................7
CÂU 3.NHIỆM VỤ CỦA LUẬT HÌNH SỰ............................................................................................8
CÂU 4 KHOA HỌC LUẬT HÌNH SỰ....................................................................................................8
CÂU 30: CÁC LUẬT SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985...............................................................................9
CÂU 31: SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985.............................................................9
CÂU 32: NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985.....10
CÂU 33: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ HỆ THỐNG CỦA BLHS NĂM 199:......................10
CÂU 34: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ TRONG BLHS NĂM 1999.
...................................................................................................................................................................11
CÂU 35: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999..11
CÂU 36. NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ HÌNH PHẠT VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
TRONG BLHS 1999................................................................................................................................12
CÂU 37. NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN TRONG BLHS
1999...........................................................................................................................................................13
CÂU 38: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHẦN CÁC TỘI PHẠM BLHS 1999?.............................13
CÂU 39: KHÁI NIỆM VÀ SỐ LƯỢNG (HỆ THỐNG) CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM?.......................................................................................................................................14
CÂU 40: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS 1999 & Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC PHÁP CHẾ?.................................................................................................................15
CÂU 41: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS 1999 VÀ Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRƯỚC LHS? A) NỘI DUNG CƠ BẢN:...........................................16
CÂU...
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ VB2A-KHÓA 1-ĐHKS
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÌNH SỰ
MỤC LỤC
Câu hỏi…………………………………………………………………………….. Trang
CÂU 1. KHÁI NIỆM VỀ LUẬT HÌNH SỰ. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH
CỦA LUẬT HÌNH SỰ .............................................................................................................................7
CÂU 2.VỊ TRÍ CỦA LUẬT HÌNH SỰ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM.................7
CÂU 3.NHIỆM VỤ CỦA LUẬT HÌNH SỰ............................................................................................8
CÂU 4 KHOA HỌC LUẬT HÌNH SỰ....................................................................................................8
CÂU 30: CÁC LUẬT SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985...............................................................................9
CÂU 31: SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985.............................................................9
CÂU 32: NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CƠ BẢN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI BLHS NĂM 1985.....10
CÂU 33: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ HỆ THỐNG CỦA BLHS NĂM 199:......................10
CÂU 34: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ TRONG BLHS NĂM 1999.
...................................................................................................................................................................11
CÂU 35: NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999..11
CÂU 36. NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ HÌNH PHẠT VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
TRONG BLHS 1999................................................................................................................................12
CÂU 37. NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU VỀ CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN TRONG BLHS
1999...........................................................................................................................................................13
CÂU 38: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHẦN CÁC TỘI PHẠM BLHS 1999?.............................13
CÂU 39: KHÁI NIỆM VÀ SỐ LƯỢNG (HỆ THỐNG) CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM?.......................................................................................................................................14
CÂU 40: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS 1999 & Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC PHÁP CHẾ?.................................................................................................................15
CÂU 41: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS 1999 VÀ Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRƯỚC LHS? A) NỘI DUNG CƠ BẢN:...........................................16
CÂU 42: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS NĂM 1999 & Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC CÔNG MINH...............................................................................................................16
CÂU 43: NỘI DUNG CƠ BẢN, SỰ THỂ HIỆN TRONG BLHS NĂM 1999 & Ý NGHĨA CỦA
NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO..................................................................................................................17
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÌNH SỰ 9 10 479