Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1.2. Mã HP/MH:

843037

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP1) (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về pháp luật hôn nhân và gia đình Việt
Nam liên quan đến quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các nguyên tắc cơ bản của luật
hôn nhân và gia đình; các vấn đề pháp lý về kết hôn và ly hôn, quyền và nghĩa vụ về nhân
thân, về tài sản giữa vợ và chồng, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Sinh viên có khả năng thu thập, xử lý thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy
cập thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến việc nghiên cứu các chế định pháp luật hôn
nhân và gia đình Việt Nam.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được khái niệm, bản chất, đặc điểm của hôn nhân và gia đình; quan hệ
pháp luật hôn nhân và gia đình; hiểu được các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia
đình.
- Các qui định của pháp luật về kết hôn, hủy việc kết hôn, các căn cứ và đường lối xử
huỷ việc kết hôn trái pháp luật; quyền và nghĩa vụ về nhân thân, quyền và nghĩa vụ về tài
sản giữa vợ và chồng; các căn cứ phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con, các quyền và
nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình.
- Các qui định của pháp luật về li hôn, căn cứ li hôn, các trường hợp li hôn và hậu quả
pháp lí của li hôn; quy định của pháp luật về các trường hợp chia tài sản chung của vợ
chồng, quan hệ cấp dưỡng và căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng; quy định về các
trường hợp cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; quy định về giám hộ giữa các
thành viên trong gia đình và so sánh với giám hộ trong dân sự.
3.2.Về kỹ năng:

1

Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá và xây dựng
lập luận giải quyết vấn đề để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến nội dung cơ bản
của pháp luật hôn nhân và gia đình.
Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng biện luận, diễn đạt và thuyết
trình. Phát triển tư duy, sáng tạo, khám phá, tìm tòi, trau dồi năng lực đánh giá và tự đánh
giá.
3.3. Về thái độ:
Hình thành tính t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1.2. Mã HP/MH: 843037
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP1) (843029)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về pháp luật hôn nhân và gia đình Việt
Nam liên quan đến quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các nguyên tắc cơ bản của luật
hôn nhân và gia đình; các vấn đề pháp về kết hôn ly hôn, quyền nghĩa vụ về nhân
thân, về tài sản giữa vợ và chồng, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Sinh viên khả năng thu thập, xử thông tin, sử dụng phương tiện hiện đại để truy
cập thông tin dữ liệu pháp liên quan đến việc nghiên cứu các chế định pháp luật hôn
nhân và gia đình Việt Nam.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được khái niệm, bản chất, đặc điểm của hôn nhân gia đình; quan hệ
pháp luật hôn nhân gia đình; hiểu được các nguyên tắc bản của luật hôn nhân gia
đình.
- Các qui định của pháp luật về kết hôn, hủy việc kết hôn, các căn cứ đường lối xử
huỷ việc kết hôn trái pháp luật; quyền nghĩa vụ về nhân thân, quyền nghĩa vụ về tài
sản giữa vợ chồng; các căn cứ phát sinh quan h giữa cha mẹ con, các quyền
nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình.
- Các qui định của pháp luật về li hôn, căn cứ li hôn,c trường hợp li hôn hậu quả
pháp của li hôn; quy định của pháp luật về các trường hợp chia i sản chung của vợ
chồng, quan hệ cấp dưỡng căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng; quy định về các
trường hợp cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; quy định về giám hộ giữa các
thành viên trong gia đình và so sánh với giám hộ trong dân sự.
3.2.Về kỹ năng:
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 9 10 267