Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật Quốc tế

Được đăng lên bởi buithihahuyen-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2829 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT QUỐC TẾ
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của LQT
Quan hễ quốc tế

Luật quốc tế

Nhà nước
chưa xuất
hiện

Xẫ hội chưa
phân chia
giai cấp =>
chưa xuất
hiện luật =>
chưa có LQT

Quan hệ thị tộc, bộ lạc
(chiến tranh, trao đổi hàng
hóa, hôn nhân, ngoại giao)
=> điều chỉnh bằng tập
quán

Manh nha xuất hiện dưới hình thức là tập quán

Khi có nhà
nước

Nhà nước
chiếm hữu nô
lệ

Quan hệ: chiến tranh,
thương mại, ngoại giao,
hôn nhân, giáo dục,…

- Xuất hiện
- Biểu hiện:
+ Chủ yếu sử dụng tập quán quốc tế
+ có điều ước quốc tế nhưng ít

Nhà nước
phong kiến

Phức tạp hơn phát triển hơn

- Phát triển cao hơn
- Biểu hiện:
+ Tập quán QT,
+ điều ước QT tăng

Tư bản chủ
nghĩa và
xhcn

Nhiều: y tế, giáo dục, ngoại
giao, quân sự, song
phương, đa phương trên
nhiều diện => đa dạng đa
diện nhất trong lịch sử

- Phát triển cao nhất trong lịch sử phát triển loài
người
- Biểu hiện:
+ tập quán QT phù hơp, ưu việt (thương mại QT,
hàng hải, xuất nhập khẩu, nghi thức ngoại giao);
+ điều ước quốc tế => số lượng nhiều nhất trong
lịch sử.

1.2. Giải thích thuật ngữ
- Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập bao gồm các nguyên tắc, quy phạm do chủ thể của
LQT xây dựng or thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ QT (chủ yếu là quan hệ chính trị) thông qua
quá trình đấu tranh thương lượng. LQT được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ or
cưỡng chế tập thể or thông qua dư luận tiến bộ QT.
- Pháp luật quốc tế: có nội hàm trùng với nội hàm của LQT
- Công pháp quốc tế: trùng với LQT trùng PLQT (VN)
- Luật QT = công pháp + tư pháp QT (Anh)
- Luật QT hiện đại:
+ Quan điểm của học giả tư sản: Mốc là sau CM tư sản: trong bản tuyên ngôn của PHáp nhắc
đến hai khái niệm “nhân quyền” và “dân quyền” => bước sang trang mới.
2

+ Quan điểm của học giả XHCN: Mốc là CM tháng 10 Nga, đưa ra các tuyên bố:
. Nga khước từ ctr
. Tồn tại trong hòa bình
. Hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế
. Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc
- Luật QT XHCN: LQT điều chỉnh các qh QT giữa các nước XHCN với nhau
- LQT “mềm” (international “soft” law): ràng buộc về mặt pháp lý thấp => cổ vũ, khuyến khích,
không có biện pháp cưỡng chế (chỉ chịu dư luận tiến bộ thế giới), là cơ sở để xây dựng luật cứng
1.3. Đặc điểm của LQT
- Là một hệ thống pluat:
+ nhiều yếu tố cấu thành (nhiều ngành luật): Luật Điều ước QT, Luật hàng hải QT, luật hàng
không QT, Luật vũ trụ, Luật KT QT, Luật môi trường QT, Luật ngoại giao lãnh sự,…
+ Có tính tương đồng; điều chỉnh quan hệ QT, do chủ thể ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luật Quốc tế - Người đăng: buithihahuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề cương Luật Quốc tế 9 10 980