Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1821 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT TÀI CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843039

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật ngân hàng (843105)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên nhận thức đúng đắn những hiểu biết cơ bản về ngân sách nhà nước
(NSNN) và pháp luật về ngân sách nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên tích lũy được những kiến thức nhất định về những quy
định của pháp luật liên quan đến ngân sách nhà nước và pháp luật NSNN.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, xử lí những công
việc liên quan đến NSNN trong thực tế, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để tiếp tục học
tập các học phần khác, như pháp luật về thuế, pháp luật ngân hàng, pháp luật kinh doanh
bảo hiểm..v.v...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tuân thủ và chấp hành các qui định của pháp
luật liên quan đến lĩnh vực NSNN; có ý thức tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các tài sản của
nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản của pháp luật về NSNN, như:
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò, hệ thống ngân sách nhà nước;
- Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình NSNN;
- Chế độ pháp lý về các khoản thu, các khoản chi NSNN;
- Pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước;

1

- Pháp luật về thanh tra tài chính, kiểm toán nhà nước và xử lý các vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực NSNN.
3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để nhận thức
các vấn đề liên quan đến NSNN dưới góc độ độ pháp lí;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ tài sản của
nhà nước và công dân.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
nhận thức và hành động những vấn đề liên quan đến NSNN. Qua đó, nâng cao ý thức pháp
luật của bản thân và cộng đồng để có thể trở thành người cán bộ, công chức, viên chức hay
công dân tốt, có năng lực và phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tiết kiệm, bảo vệ
tài sản công.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần Luật tài chính t...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT TÀI CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843039
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Luật ngân hàng (843105)
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên nhận thức đúng đắn những hiểu biết bản về ngân sách nhà nước
(NSNN) và pháp luật về ngân sách nhà nước.
- Kết thúc học phần, sinh viên tích lũy được những kiến thức nhất định về những quy
định của pháp luật liên quan đến ngân sách nhà nước và pháp luật NSNN.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, xử những công
việc liên quan đến NSNN trong thực tế, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để tiếp tục học
tập các học phần khác, n pháp luật về thuế, pháp luật ngân hàng, pháp luật kinh doanh
bảo hiểm..v.v...
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tuân thủ và chấp hành các qui định của pháp
luật liên quan đến lĩnh vực NSNN; có ý thức tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các tài sản của
nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản của pháp luật về NSNN, như:
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò, hệ thống ngân sách nhà nước;
- Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình NSNN;
- Chế độ pháp lý về các khoản thu, các khoản chi NSNN;
- Pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước;
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TÀI CHÍNH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TÀI CHÍNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TÀI CHÍNH 9 10 946