Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 1

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT THƯƠNG MẠI 1

1.2. Mã HP/MH:

843102

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 1 là môn học trong chương trình khung giáo dục của Bộ Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một
cách tổng quan lý luận về chuyên ngành luật thương mại, những quy định của pháp luật về
tổ chức, hoạt động của chủ thể kinh doanh bao gồm các loại hình doanh nghiệp và các chủ
thể kinh doanh khác trong nền kinh tế Việt Nam. Sau khi học xong, người học có năng lực
vận dụng giải quyết các tình huống liên quan đến hoạt động tổ chức trong nội bộ doanh
nghiệp, nắm vững những kiến thức về chủ thể kinh doanh trong điều kiện hội nhập làm
nền tảng để học các học phần kế tiếp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận chung về chuyên ngành luật Thương
mại trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; quy chế pháp lý của các chủ thể kinh doanh
như: hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại, các loại hình doanh nghiệp như công
ty trách hiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; phân
biệt được các loại chủ thể kinh doanh này.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế
liên quan đến hoạt động trong lãnh vực tổ chức doanh nghiệp của các chủ thể kinh doanh
này.
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức pháp luật về luật Thương mại, góp phần vào việc hình
thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh
thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi
sự doanh nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
1

4. Tóm tắt nội dung HP/MH: nội dung học phần gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về luật thương mại
Chương 2: Khái niệm, phân loại, quyền và nghĩa vụ cơ bản, trách nhiệm tài sản của
doanh nghiệp
Chương 3: Quy chế pháp lý về tổ chức, ho...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT THƯƠNG MẠI 1
1.2. Mã HP/MH: 843102
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (843069)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 1 môn học trong chương trình khung giáo dục của B Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một
cách tổng quan lý luận về chuyên ngành luật thương mại, nhng quy định của pháp luật về
tổ chức, hoạt động của chủ thể kinh doanh bao gồm các loại hình doanh nghiệp và các chủ
thể kinh doanh khác trong nền kinh tế Việt Nam. Sau khi học xong, người học có năng lực
vận dụng giải quyết c tình huống liên quan đến hoạt động tổ chức trong nội bộ doanh
nghiệp, nắm vững những kiến thức về chủ thể kinh doanh trong điều kiện hội nhập làm
nền tảng để học các học phần kế tiếp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức luận chung về chuyên ngành luật Thương
mại trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; quy chế pháp của các chủ thể kinh doanh
như: hộ kinh doanh, nhân hoạt động thương mại, các loại hình doanh nghiệp như công
ty trách hiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhân; phân
biệt được các loại chủ thể kinh doanh này.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên knăng tham khảo tài liệu, kỹ ng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế
liên quan đến hoạt động trong lãnh vực tổ chức doanh nghiệp của các chủ thể kinh doanh
này.
3.3. Về thái độ:
Từ việc những kiến thức pháp luật về luật Thương mại, góp phần vào việc hình
thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh
thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân, đam khởi
sự doanh nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 1 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 1 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 1 9 10 435