Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3279 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT THƯƠNG MẠI 2

1.2. Mã HP/MH:

843103

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 1 (843102)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 2 là môn học trong chương trình khung giáo dục của Bộ Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nắm bắt được thủ
tục và điều kiện cơ bản để thành lập các loại hình doanh nghiệp khởi sự kinh doanh, có
nhận thức lý luận để tự mình lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, nắm bắt được các
hoạt động thương mại và nhận biết các loại hợp đồng trong hoạt động thương mại qua đó,
xác định được quyền và nghĩa vụ của thương nhân để giải quyết các tình huống cụ thể.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận chung về chuyên ngành luật Thương
mại trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; khái niệm thương nhân và nắm bắt rõ các loại
hợp đồng thương mại, các hoạt động thương mại cụ thể như mua bán hàng hoá, cung ứng
dịch vụ thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư và các hoạt động
thương mại khác; các quyền và nghĩa vụ của thương nhân.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế
liên quan đến hoạt động thương mại như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại,
các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư và các hoạt động thương mại khác;
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức pháp luật về luật Thương mại, góp phần vào việc hình
thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh
thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê hoạt
động kinh doanh và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý trong hoạt động
thương mại .
1

4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần mô tả về hoạt động của thương nhân, kể từ các điều kiện, thủ tục cơ
bản khi thành lập doanh nghiệp tham gia vào thương trường và hoạt động thương mại
thông qua các loại hợp đồng trong các lĩnh vực mua bán và dịch vụ. Học phần này ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT THƯƠNG MẠI 2
1.2. Mã HP/MH: 843103
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 1 (843102)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 2 môn học trong chương trình khung giáo dục của Bộ Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu bản sau: Sinh viên sẽ nắm bắt được thủ
tục điều kiện cơ bản để thành lập các loại hình doanh nghiệp khởi sự kinh doanh,
nhận thức luận để tự mình lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, nắm bắt được các
hoạt động thương mại nhận biết các loại hợp đồng trong hoạt động thương mại qua đó,
xác định được quyền và nghĩa vụ của thương nhân để giải quyết các tình huống cụ thể.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức luận chung về chuyên ngành luật Thương
mại trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; khái niệm thương nhân nắm bắt các loại
hợp đồng thương mại,c hoạt động thương mại cụ thể như mua n hàng hoá, cung ứng
dịch vụ thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư và các hoạt động
thương mại khác; các quyền và nghĩa vụ của thương nhân.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên thực tế
liên quan đến hoạt động thương mại như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại,
các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư và các hoạt động thương mại khác;
3.3. Về thái độ:
Từ việc những kiến thức pháp luật về luật Thương mại, góp phần vào việc hình
thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh
thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân, đam hoạt
động kinh doanh kỹ ng giải quyết tốt các tình huống pháp trong hot động
thương mại .
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2 9 10 927