Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 3

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT THƯƠNG MẠI 3

1.2. Mã HP/MH:

843104

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 3 là môn học trong chương trình khung giáo dục của Bộ Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một
cách tổng quan lý luận về giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết
tranh chấp và các cơ quan tài phán có thẩm quyền; giải quyết về phá sản doanh nghiệp.
Sau khi học xong, người học có năng lực vận dụng giải quyết các tình huống giải quyết
tranh chấp trong kinh doanh và thủ tục, trình tự phá sản doanh nghiệp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận về giải quyết tranh chấp thương mại
trong bối cảnh nền kinh tế thị trường; các điều kiện khi thương lượng, hòa giải và quy chế
pháp lý giải quyết tranh chấp theo Trọng tài thương mại và tòa án; Sinh viên nắm vững về
cách thức giải quyết phá sản doanh nghiệp theo yêu cầu của các chủ thể kinh doanh.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống tranh chấp thương
mại xảy ra trên thực tế liên quan, cách thức khởi kiện ra Trọng tài thương mại và Tòa án
và giải quyết tại các cơ quan tài phán này, đồng thời sinh viên có kỹ năng tư vấn cho các
chủ thể kinh doanh có yêu cầu phá sản.
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức pháp luật về pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp
trong hoạt động kinh doanh, qua đó, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp
luật của sinh viên; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham
gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp và có kỹ
năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
1

4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Nội dung học phần mô tả về về các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
như thương lượng, hòa giải, Trọng tài thương mại và giải quyết bằng con đường tòa án,
đồng thời trính bày về cách thức, thủ tục, trình...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT THƯƠNG MẠI 3
1.2. Mã HP/MH: 843104
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Luật Thương mại 3 là môn học trong chương trình khung giáo dục của Bộ Giáo dục
Đào tạo nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu cơ bản sau: Sinh viên sẽ nhận thức được một
cách tổng quan lý luận về giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết
tranh chấp các quan tài phán thẩm quyền; giải quyết về phá sản doanh nghiệp.
Sau khi học xong, người học năng lực vận dụng giải quyết các tình huống giải quyết
tranh chấp trong kinh doanh và thủ tục, trình tự phá sản doanh nghiệp.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên nhận thức những kiến thức luận về giải quyết tranh chấp thương mại
trong bối cảnh nền kinh tế thtrường; các điều kiện khi thương lượng, hòa giải quy chế
pháp lý giải quyết tranh chấp theo Trọng tài thương mại và tòa án; Sinh viên nắm vững về
cách thức giải quyết phá sản doanh nghiệp theo yêu cầu của các chủ thể kinh doanh.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên knăng tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm,
đọc văn bản quy phạm pháp luật, vận dụng giải quyết những tình huống tranh chấp thương
mại xảy ra trên thực tế liên quan, cách thức khởi kiện ra Trọng tài thương mại Tòa án
giải quyết tại các quan tài phán này, đồng thời sinh viên kỹ năng vấn cho c
chủ thể kinh doanh có yêu cầu phá sản.
3.3. Về thái độ:
Từ việc những kiến thức pháp luật về pháp luật phá sản giải quyết tranh chấp
trong hoạt động kinh doanh, qua đó, góp phần vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp
luật của sinh viên; Tăng cường khả năng duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham
gia thảo luận bảo vệ chính kiến của nhân, đam khởi sự doanh nghiệp kỹ
năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 3 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 3 - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI 3 9 10 322