Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

1.2. Mã HP/MH:

843101

1.3. Số tín chỉ:

4 (2,2)

1.4. Số tiết:

60 (30,30)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030); Luật Thương mại 2 (843103);
Luật Hôn nhân và gia đình (843037); Luật Lao động (843043).
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được vai trò của Luật Tố tụng dân sự; giúp người học hiểu được
các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân;
quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự; vấn đề chứng minh và
chứng cứ; trình tự, thủ tục sơ thẩm; phúc thẩm; giám đốc thẩm; ... vụ án dân sự và việc
dân sự. Từ đó, định hướng cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu pháp luật
tố tụng dân sự, rút ra các bài học sau khi thực hành thông qua các phiên toà giả định.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng dân sự; Thẩm quyền,
trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự (trong đó có vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình,
kinh doanh, thương mại, lao động); Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự
(trong đó có trình tự, thẩm quyền, thủ tục giải quyết một số việc dân sự cụ thể).
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên biết được các kỹ năng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự như: Kỹ
năng thụ lý vụ án; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng thu thập, nghiên cứu và đánh giá
chứng cứ; kỹ năng điều khiển phiên toà sơ thẩm; cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho đương sự.
3.3. Về thái độ:
Hình thành cho sinh viên tư duy trong hoạt động nghiên cứu và học tập môn học; tinh
thần làm việc nhóm; Học xong học phần sinh viên biết được trình tự tố tụng tại Toà án;
biết được quyền và nghĩa vụ của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia
tố tụng tại phiên toà và các thủ tục sau phiên toà của Toà án trong quá trình giải quyết các
vụ việc dân sự.
1

4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Các qui định của Luật Tố tụng dân sự về khái niệm và các nguyên tắc của Luật Tố tụng
dân sự; thẩm quyền của Toà án nhân dân; chủ thể của quan hệ tố tụng dân sự; chứng cứ và
chứng minh trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí tố tụng;
Thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự; lập h...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1.2. Mã HP/MH: 843101
1.3. Số tín chỉ: 4 (2,2)
1.4. Số tiết: 60 (30,30)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Dân sự (HP2) (843030); Luật Thương mại 2 (843103);
Luật Hôn nhân và gia đình (843037); Luật Lao động (843043).
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được vai trò của Luật Tố tụng dân sự; giúp người học hiểu được
các nguyên tắc bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền xét x của Toà án nhân dân;
quyền nghĩa vụ của c chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự; vấn đề chứng minh
chứng cứ; trình tự, thủ tục thẩm; phúc thẩm; giám đốc thẩm; ... vụ án dân sự việc
dân sự. Từ đó, định hướng cho sinh viên trong quá trình học tập nghiên cứu pháp luật
tố tụng dân sự, rút ra các bài học sau khi thực hành thông qua các phiên toà giả định.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản của Luật T tụng dân sự; Thẩm quyền,
trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự (trong đó vụ án dân sự, hôn nhân gia đình,
kinh doanh, thương mại, lao động); Thẩm quyn, trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự
(trong đó có trình tự, thẩm quyền, thủ tục giải quyết một số việc dân sự cụ thể).
3.2. Về kỹ năng:
Sinh viên biết được các kỹ năng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự như: Kỹ
năng thụ lý vụ án; kỹ ng nghiên cứu hồ sơ, k năng thu thập, nghiên cứu đánh giá
chứng cứ; kỹ năng điều khiển phiên toà thẩm; cách bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
cho đương sự.
3.3. Về thái độ:
Hình thành cho sinh viên duy trong hoạt động nghiên cứu học tập môn học; tinh
thần m việc nhóm; Học xong học phần sinh viên biết được trình tự tố tụng tại Toà án;
biết được quyền nghĩa vụ của những người tiến hành tố tụng những người tham gia
tố tụng tại phiên toà và các thủ tục sau phiên toà của Toà án trong quá trình giải quyết các
vụ việc dân sự.
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 9 10 671