Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843055

1.3. Số tín chỉ:

3 (2,1)

1.4. Số tiết:

45 (30,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sau khi kết thúc môn học, người học (sinh viên và học viên) tham dự đầy đủ khóa học
theo qui chế (đảm bảo về thời gian, bài kiểm tra…) sẽ có được những kiến thức cơ bản về:
khái niệm ngành luật Tố tụng hành chính, môn học luật Tố tụng hành chính và khoa học
luật Tố tụng hành chính vị trí; vai trò, chức năng của tài phán hành chính; những quy định
cơ bản về quyền hạn và nhiệm vụ của các chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án hành
chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi kết thúc môn học, người học (sinh viên và học viên) tham dự đầy đủ khóa học
theo qui chế (đảm bảo về thời gian, bài kiểm tra…) sẽ có được những kiến thức ở ba nội
dung cơ bản. Thứ nhất, nhận thức được vị trí, vai trò của tài phán hành chính trong đó thấy
được tố tụng hành chính chiếm một vai trò, vị trí trung tâm trong việc thực hiện chức năng
của tài phán hành chính đó là đảm bảo kỷ luật và pháp chế trong hoạt động quản lý và
công cuộc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước hoạt động quản lý
hành chính. Thứ hai, nắm được những quy định cơ bản về quyền hạn và nhiệm vụ của các
chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Thứ ba là nắm được trình tự thủ tục
của việc giải quyết vụ án hành chính cũng như thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực
pháp luật của toà án.
3.2. Về kỹ năng:
Xác định được cách thức (bao gồm nội dung và thủ tục) làm phát sinh vụ kiện trước
toà án (khởi kiện), cũng như cách thức tiếp nhận và xử lý đơn kiện. xây dựng được hồ sơ
vụ việc, phân tích được các khía cạnh pháp lý của vụ kiện để giải quyết vụ án hay để bảo
vệ quyền lợi cho chính mình hay cho đương sự khác trong vụ án.

1

Viết một số văn bản của tố tụng hành chính như : đơn khởi kiện, bài bảo vệ của người
bải vệ, bài phát biểu quan điểm của VKS, bản án, quyết định giám đốc thẩm, đơn kháng
cáo.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức
trước các quyết định hành chính, hành ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843055
1.3. Số tín chỉ: 3 (2,1)
1.4. Số tiết: 45 (30,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sau khi kết thúc môn học, người học (sinh viên học viên) tham dự đầy đủ khóa học
theo qui chế (đảm bảo về thời gian, bài kiểm tra…) sẽ có được những kiến thức cơ bản về:
khái niệm ngành luật T tụng nh chính, n học luật T tụng hành chính và khoa học
luật Tố tụng hành chính vị trí; vai trò, chức năng của tài phán hành chính; những quy định
bản về quyền hạn nhiệm vụ của các chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án hành
chính.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sau khi kết thúc môn học, người học (sinh viên học viên) tham dự đầy đủ khóa học
theo qui chế (đảm bảo về thời gian, i kiểm tra…) sẽ có được những kiến thức ba nội
dung cơ bản. Thứ nhất, nhận thức được vị trí, vai trò của tài phán hành chính trong đó thấy
được tố tụng hành chính chiếm một vai trò, vị trí trung tâm trong việc thực hiện chức năng
của tài phán nh chính đó đảm bảo kỷ luật pháp chế trong hoạt động quản
công cuộc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước hoạt động quản lý
hành chính. Thứ hai, nắm được những quy định bản về quyền hạn và nhiệm vụ của các
chủ thể trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Thứ ba là nắm được trình t thủ tục
của việc giải quyết vụ án hành chính cũng như thi nh bản án hành chính đã có hiệu lực
pháp luật của toà án.
3.2. Về kỹ năng:
Xác định được cách thức (bao gồm nội dung thủ tục) làm phát sinh v kiện trước
toà án (khởi kiện), cũng như ch thức tiếp nhận và xử lý đơn kiện.y dựng được hồ
vụ việc, phân tích được các khía cạnh pháp của vụ kiện để giải quyết vụ án hay để bảo
vệ quyền lợi cho chính mình hay cho đương sự khác trong vụ án.
1
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 9 10 228