Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi qntuanrd
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1 : Đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
Đối tượng là cái ta nhằm đến để nghiên cứu, tìm hiểu
- Đối tượng nc của LL chung NN, PL
+ N/c những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của NN, PL( bản chất,
vai trò, chức năng, cấu trúc, cơ chế vận hành)
+ Những quy luật và những vấn đề có tính quy luật về sự hình thành,
tồn tại, và phát triển của NN và PL( Nguồn gốc hình thành, các học thuyết
về NN, PL)
+ N/c những mối liên hệ phổ biến, cơ bản điển hình của NN, PL ( Con
người – PL, NN - PL, Đạo đức –PL, VH ý thức PL – PL, NN – Đảng phái)
+ N/c những nguyên tắc, phương pháp hình thức tổ chức quyền lực
NN , thiết lập trật tự pháp luật, pháp chế…
+ N/C và thiết lập các khái niệm, phạm trù phục vụ các ngành KH PL
khác cũng như thực tiễn cuộc sống,
Câu 2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Lý
luận nhà nước và pháp luật.
Phương pháp: là cách thức được dùng để tiếp cận lịch sử
1. Phương pháp luận của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
+ Là cơ sở xuất phát điểm để tiếp cận đối tượng nghiên cứu nhà nước
và pháp luật,
+ Là quan điểm chỉ đạo quá trình nhận thức, thực hiện các hoạt động
xã hội – pháp lý;
+ Là hệ thống các nguyên tắc, phạm trù có mối liên hệ mật thiết tạo
thành phương pháp, cách thức nhận thức các hiện tượng nhà nước và pháp
luật trong đời sống xã hội.

Cơ sở phương pháp luận của khoa học pháp lý là phương pháp của
triết hoc duy vật, bao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
Hệ tư tưởng lý luận cho khoa học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật ở
nước ta là chủ nghĩa Mác lê nin, tư tưởng HCM, đường lối, chính sách của
Đảng cộng sản VN
2. Phương pháp nghiên cứu của Lý luận chung NN &PL
- lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép
biện chứng duy vật làm phương pháp luận nghiên cứu.
- Ngoài ra, lý luận chung về NN&PL còn sử dụng các phương pháp
nghiên cứu khác như: phương pháp trừu tượng khoa học, phương pháp phân
tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp quy nạp và diễn dịch,
phương pháp so sánh, phương pháp xã hội học, phương pháp hệ thống
Câu 3. Sự hình thành nhà nước trong lịch sử: các quan điểm khác
nhau về sự hình thành nhà nước, các phương thức hình thành nhà nước
trong lịch sử.
1. Các quan điểm khác nhau về sự hình thành nhà nước
- Thuyết thần quyền: cho rằng thượng đế chính là người sắp đặt trật tự
xã hội, thượng đế đã sáng tạo ra nhà nước nhằm bảo vệ trật tự chung, nhà
nước là một sản phẩm của thượng đế;
- Thuyết gia trưởng: cho rằng nhà nước xuất hiện chính là kết quả...
Câu 1 : Đối tượng nghiên cứu của Lý luận nhà nước và pháp luật.
Đối tượng là cái ta nhằm đến để nghiên cứu, tìm hiểu
- Đối tượng nc của LL chung NN, PL
+ N/c những vấn đề chung nhất, bản nhất của NN, PL( bản chất,
vai trò, chức năng, cấu trúc, cơ chế vận hành)
+ Những quy luật những vấn đề tính quy luật về sự nh thành,
tồn tại, phát triển của NN và PL( Nguồn gốc hình thành, các học thuyết
về NN, PL)
+ N/c những mối liên hệ phổ biến, cơ bản điển hình của NN, PL ( Con
người – PL, NN - PL, Đạo đức –PL, VH ý thức PL – PL, NN – Đảng phái)
+ N/c những nguyên tắc, phương pháp hình thức tổ chức quyền lực
NN , thiết lập trật tự pháp luật, pháp chế…
+ N/C và thiết lập các khái niệm, phạm trù phục vụ các ngành KH PL
khác cũng như thực tiễn cuộc sống,
Câu 2. Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu của
luận nhà nước và pháp luật.
Phương pháp: là cách thức được dùng để tiếp cận lịch sử
1. Phương pháp luận của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
+ Là cơ sxuất phát điểm để tiếp cận đối tượng nghiên cứu nnước
và pháp luật,
+ quan điểm chỉ đạo quá trình nhận thức, thực hiện các hoạt động
xã hội – pháp lý;
+ Là hệ thống các nguyên tắc, phạm t có mối liên hệ mật thiết tạo
thành phương pháp, cách thức nhận thc các hiện tượng nhà nước pháp
luật trong đời sống xã hội.
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: qntuanrd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 773