Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lý luận Nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Cu Huy Anh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, chức năng và các hình thức của Nhà nước?
1. Định nghĩa: Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị công đặc biệt, có đủ bộ
máy chuyên để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý xã hội, phục vụ
lợi ích và thực hiện mục đích vừa của giai cấp thống trị vừa của cả xã hội.
2. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước:
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công đặc biệt không còn hòa nhập vào dân
cư nữa. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị.
- Nhà nước tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ, thành các đơn vị hành chính
không phụ thuộc vào dân tộc, nghề nghiệp, huyết thống.
- Nhà nước nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia.
- Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với toàn xã
hội.
- Nhà nước quy định và thực hiện việc thu các loại thuế, dưới các hình thức bắt
buộc với số lượng và thời hạn nhất định. Ngoài ra, Nhà nước còn phát hành tiền
để làm phương tiện trao đổi.
3. Bản chất của Nhà nước:
* Tính giai cấp của Nhà nước:
- Nhà nước ra đời khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, xã hội bị
phân chi thành các giai cấp và mâu thuẫn giữa các giai cấp đó là đối kháng
không thể điều hòa được.
- Nhà nước không phải là cơ quan trọng tài đứng ra điều hòa các mâu thuẫn giai
cấp như quan điểm của các nhà tư sản mà chính là sản phẩm và biểu hiện của
mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.
- Bản chất của Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt của giai cấp thống
trị đối với giai cấp khác, là công cụ duy trì sự thống trị giai cấp. Sự thống trị của
giai cấp này đối với giai cấp khác thể hiện dưới ba hình thức: quyền lực kinh tế,
quyền lực chính trị, quyền lực lượng tư tưởng.
* Tính xã hội của Nhà nước:
Ngoài bản chất giai cấp, Nhà nước còn có vai trò và bản chất xã hội to lớn, là
phương thức tổ chức, đảm bảo lợi ích chung của xã hội. Một Nhà nước không
thể tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà không tính đến lợi
ích , nguyện vọng và ý chí của các giai tầng khác trong xã hội (trong giới hạn
mà lợi ích của giai cấp thống trị cho phép). Vì vậy, ngoài tư cách là bộ máy
nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, thì Nhà nước
còn là tổ chức quyền lực công để tổ chức đảm bảo lợi ích chung của xã hội.
4. Chức năng của Nhà nước:
- Chức năng cơ bản của Nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của
Nhà nước nhằm để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước Nhà nước. Chức
năng Nhà nước do bộ máy Nhà nước thực hiện, mỗi cơ quan Nhà nước sẽ thực
hiện một số hoạt động nhất đị...
Câu 1: Bản chất, đặc trưng, chức năng và các hình thức của Nhà nước?
1. Định nghĩa: Nhà nước tổ chức quyền lực chính trị công đặc biệt, đủ bộ
máy chuyên để cưỡng chế thực hiện các chức năng quản hội, phục vụ
lợi ích và thực hiện mục đích vừa của giai cấp thống trị vừa của cả xã hội.
2. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước:
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công đặc biệt không còn hòa nhập vào dân
cư nữa. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị.
- Nhà nước tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ, thành các đơn vị hành chính
không phụ thuộc vào dân tộc, nghề nghiệp, huyết thống.
- Nhà nước nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia.
- Nhà nước ban hành pháp luật thực hiện squản lý bắt buộc đối với toàn
hội.
- Nhà nước quy định thực hiện việc thu các loại thuế, dưới các hình thức bắt
buộc với số lượng thời hạn nhất định. Ngoài ra, Nhàớc còn phát hành tiền
để làm phương tiện trao đổi.
3. Bản chất của Nhà nước:
* Tính giai cấp của Nhà nước:
- Nhà nước ra đời khi hội phát triển đến một trình độ nhất định, hội bị
phân chi thành các giai cấp mâu thuẫn giữa các giai cấp đó đối kháng
không thể điều hòa được.
- Nhà nước không phải quan trọng tài đứng ra điều hòa các mâu thuẫn giai
cấp như quan điểm của các nhà sản chính sản phẩm biểu hiện của
mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.
- Bản chất của Nhà nước một bộ máy cưỡng chế đặc biệt của giai cấp thống
trị đối với giai cấp khác, là công cụ duy trì sự thống trị giai cấp. Sự thống trị của
giai cấp này đối với giai cấp khác thể hiện dưới ba hình thức: quyền lực kinh tế,
quyền lực chính trị, quyền lực lượng tư tưởng.
* Tính xã hội của Nhà nước:
Ngoài bản chất giai cấp, Nhà nước còn vai trò bản chất hội to lớn,
phương thức tổ chức, đảm bảo lợi ích chung của hội. Một Nhà nước không
thể tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị không nh đến lợi
ích , nguyện vọng ý chí của các giai tầng khác trong hội (trong giới hạn
lợi ích của giai cấp thống trị cho phép). vậy, ngoài ch bộ máy
nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, thì Nhà nước
còn là tổ chức quyền lực công để tổ chức đảm bảo lợi ích chung của xã hội.
4. Chức năng của Nhà nước:
- Chức năng cơ bản của Nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của
Nhà nước nhằm để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước Nhà nước. Chức
năng Nhà nước do bộ máy Nhà nước thực hiện, mỗi quan Nhà nước sẽ thực
hiện một số hoạt động nhất định: quan chuyên y dựng pháp luật,
quan chuyên xét xử, cơ quan chuyên quản lý kinh tế...
- Đặc điểm trong chức năng của Nhà nước:
+ Chức năng Nhà nước có mối liên hệ khắng khít với bản chất của Nhà nước.
+ Chức năng Nhà nước chi phối nhiệm vụ cụ thể của Nhà nước.
+ Chức năng Nhà nước luôn phụ thuộc vào mục đích yêu cầu hoạt động của
Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển của xã hội.
Đề cương lý luận Nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lý luận Nhà nước và pháp luật - Người đăng: Cu Huy Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề cương lý luận Nhà nước và pháp luật 9 10 404