Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi mchau096
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 28 lần
I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1: Vị trí của lý luận chung về Nhà nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý?
1- Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bao gồm một hệ thống các kiến thức lý luận
về nhà nước và pháp luật nói chung. Hệ thống các kiến thức đó bao gồm các học thuyết, phạm trù, nguyên tắc, khái niệm, quan
điểm khoa học ... được sắp xếp, phân bố theo một trình tự lo gích nhất định cấu thành khoa học lý luận chung về nhà nước và
pháp luật.
2- Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học. Nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà
nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của nó. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật được hình thành trên cơ
sở các học thuyết khoa học và sự phát triển của xã hội. Các học thuyết đó tạo ra lập trường xuất phát và quan điểm tiếp cận cho
lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Trên cơ sở các học thuyết khoa học về sự phát triển xã hội, lý luận chung về nhà nước
và pháp luật làm sáng tỏ: 1, nguyên nhân của sự xuất hiện, phát triển của nhà nước và pháp luật; 2, vị trí vai trò của nhà nước
và pháp luật trong các hiện tượng xã hội; 3, bản chất, đặc điểm và hình thức của nhà nước và pháp luật .
3- Lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội dưạ trên các học thuyết khoa học về sự phát triển của xã
hội, nhưng những nguyên lý của nó không đồng nhất với nguyên lý của các học thuyết đó. Nó là một ngành khoa học độc lập
trong hệ thống các khoa học xã hội. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật có nhiệm vụ chính là tập trung nghiên cứu các hiện
tượng nhà nước và pháp luật. Những phạm trù, nguyên lý, kết luận của lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhằm nhận
thức, giải thích nhà nước và pháp luật nói chung, tạo tiền đề cho cơ sở giải quyết các vấn đề của khoa học pháp lý cụ thể và
hoạt động thực tiễn.
4 -Khoa học pháp lý là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học pháp lý nghiên cứu các phương diện xã hội, các quan hệ xã
hội khi các phương diện và quan hệ đó được thể hiện dưới những hình thức pháp lý nhất định. Mục đích nghiên cứu của khoa
học pháp lý là nhằm nhận thức các hiện tượng, quá trình về nhà nước và pháp luật và giải quyết các vấn đề của thực tiễn, của
quá trình tổ chức và hoạt động của nhà nước, sử dụng công cụ pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, trong việc
bảo vệ các quyền, lợi ích của con người và duy trì trật tự và kỷ cương xã hội.
- Trong số các hướng nghiên cứu của khoa học pháp lý c...
I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚCPHÁP LUẬT
Câu 1: Vị trí của lý luận chung về Nhà nước và pháp luật trong hệ thốngc khoa học pháp lý?
1- luận chung vnhà nước pháp luật một ngành khoa học xã hội bao gồm một hệ thống các kiến thức luận
về nhà nước pháp luật nói chung. Hệ thốngc kiến thức đó bao gồm các học thuyết, phạm t, nguyên tắc, khái niệm, quan
điểm khoa học ... được sắp xếp, phân b theo một trình t lo gích nhất định cấu thành khoa học luận chung về nhà ớc và
pháp luật.
2- luận chung về nhà ớc pháp luật một ngành khoa học. cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà
nước pp luật, về vai trò hội số phận lịch sử của nó. luận chung về nhàớc pháp luật được hình thành trên
sở các học thuyết khoa học và sự phát triển của hội. Các học thuyết đó tạo ra lập trường xuất pt quan điểm tiếp cận cho
luận chung về nhà nước pháp luật. Trên sở các học thuyết khoa học về sự pt triển hội, lý luận chung về n nước
pháp luật làm sáng tỏ: 1, nguyên nhân của sự xuất hiện, phát triển của n nước pháp luật; 2, vị t vai t của n nước
và pp luật trong các hiện tượng hội; 3, bản chất, đặc điểm và hình thức của nhà nước pháp luật .
3- Lý luận về nhà nướcpháp luật là một ngành khoa học hội dưạ tnc học thuyết khoa học về sự phát triển của
hội, nhưng những nguyên của không đồng nhất với nguyên của các học thuyết đó. một ngành khoa học độc lập
trong hệ thốngc khoa học xã hội. Lý luận chung về nhàớc pháp luật nhiệm vụ chính tập trung nghiên cứu các hiện
tượng nhà ớc pháp luật. Những phạm t, nguyên lý, kết luận của luận chung về nhà ớc pháp luật nhằm nhận
thức, giải thích n ớc pp luật nói chung, tạo tiền đcho cơ sở giải quyết c vấn đề của khoa học pháp cụ th
hoạt động thực tiễn.
4 -Khoa học pháp một bộ phận của khoa học hội. Khoa học pháp nghiên cứu các phương diện hội, các quan hệ
hội khi các phương diện quan h đó được thể hiện dưới những hình thức pp nhất định. Mục đích nghiên cứu của khoa
học pháp nhằm nhận thức c hiện tượng, quá trình về nhà nước pháp luật giải quyết các vấn đcủa thực tiễn, của
quá trình tổ chức hoạt động của nhà nước, sử dụng ng cụ pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ hội, trong việc
bảo vệ các quyền, lợi ích của con người và duy trì trật tvà k cươnghội.
- Trong số các hướng nghiên cứu của khoa học pháp một hướng nghiên cứu mức khái quát chung nhất cao nhất,
tác động đến việc triển khai nghiên cứu
- Trênc hướng cụ thể khác. Hướng đó được lý luận chung về nhàớcpháp luật nghiên cứu.
Vai trò:
Trong hệ thốngc ngành khoa học pháp lý, lý luận chung về nhà nước pháp luậtngành khoa học pháp sở. Những phạm
trù, khái niệm, nguyên tắc, kết luận của tạon s luận để các ngành khoa học pháp khác nghiên cứu đối ợng của
mình.
luận chung về nhà nước pháp luật không chỉ đóng vai trò khoa học sởcònngành khoa học phápmangnh chất
phương pháp luận. Các khái niệm, phạm trù, nguyên tắc phápvề nguồn gốc, bản chất, xu hướng lịch sử của nhàớc và pháp
luật được luận chung về n nước pháp luậtm sáng tỏ giá trị là sở phương pháp luận, bởi chúng khả năng làm
địnhớng cho việc nghiên cứu cụ thể, làm nền cho các nhận thứccụ thể.
Như vậy, luận chung về nhà nước pp luật ngành khoa học pp sở mang tính chất phương pháp luận đối với các
ngành khoa học pháp lý khác.
Câu 2: Nêu và phân tích năm dấu hiệu, đặc trưng của nhà nước và ý nghĩa của sự hiểu biết các dấu hiệu đó (54-57).
Định nghĩa
:
Nhà nước một t chức đặc biệt của quyền lực chính trị, b máy chuyên m nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức
năng quản lý nhằm duy t trt tự xã hội , bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp thống trị trong hội giai cấp .
Những dấu hiệu đặc trưng chung của nhà nước:
- Nhà nước thiết lập một quyền công cộng đặc biệt, không hòa nhập vớin hầu n tách rời khỏi hội. Quyền lực
công cộng này quyền lực chính trị chung. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị về kinh tếchính trị.
Để thực hiện quyền lựcquảnxã hội cụ thể, Nhàớc một tầng lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý ; t
chức thành các cơ quan nhà nướcnh tnh b máy đại diện cho quyền lực chính trị, duy t địa vị của giai cấp thống trị, bắt
các giai cấp kc phải phụcng theo ý chí của giai cấp thống trị.
- Nớc pn chian cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến huyết thống,nghề nghiệp,
giới tính nhằm:
+ Quyết định phạm vi tác động của N nước, từ đó hình thành cơ quan quản trong bộ máy Nhàớc.
+ Lãnh thổ dấu hiệu đặc tng của Nnước.
+ Trênnh thổ riêng của Nhà nước được phân chia thànhc đơn vị hành chính : tỉnh, huyện, xã …
+ Hình thành chế định quốc tịch, qui định sự lệ thuộc của công dân vào một nớcnh th nhất định.
- Nhà nước chủ quyền quốc gia, NN một tổ chức quyền lực có ch quyền. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị
pháp lý, th hiện quyền t quyết của nhà ớc về chính sách đối nội đối ngoại, không phụ thuộc vào c yêu t n
ngoài. Chủ quyền quốc gia thuộc tính không thể thiếu được của nhà nước, nh tối cao.. Tính tối cao y thể hiện chỗ
quyền lực của nhà nước hiệu lực trên toàn bộ đất nước, đối với tất cả dân cư và các tổ chức xã hội, không trừ một ai.
- N ớc ban nh pháp luật thực hiện sự quản bắt buộc đối với mọi ng n. Nhà nước PL mối liên hệ phụ
thuộco nhau.
+ Chỉ có Nnước mới có quyền ban hành pháp luật.
+ Việc ban hành pháp luật nhằm thực hiện sự quảncủa mình đối với mọi côngn của đất nước.
- Nnước qui định thực hiện việc thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc nhằm:
+ Cung cấp kinh p hoạt động cho bộy Nnước - những người chuyên làm công tác quản lý.
+ Tiếp tục xây dựng và duy tc cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựngng trình mang tính phúc lợi chung…
Do vậy mọi n nước đều quy định thực hiện việc thu các loại thuế một cách bắt buộc. Nn tc độ thuế, dễ thấy rằng
Nhà nước gắn rất chặt với xã hội vàn cư chứ không thể tách rời.
Trang 1/24
Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: mchau096
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 295