Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn chủ thể kinh doanh

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

CHỦ THỂ KINH DOANH

1.2. Mã HP/MH:

845104

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức cơ bản của pháp luật Việt Nam liên quan
đến những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh trong đó chủ yếu giới thiệu
cho sinh viên hiểu rõ cơ cấu tổ chức quản lý của các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật
hiện hành cũng như các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các chủ thể
kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hướng dẫn cho người học thành thạo năng lực thu thập, xử lý thông tin, sử dụng
phương tiện hiện đại để truy cập thông tin dữ liệu pháp lý liên quan đến việc thành lập, tổ
chức lại, giải thể của các chủ thể kinh doanh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH
3.1.

Về kiến thức:

Nắm được khái niệm, đặc điểm của các chủ thể pháp luật kinh doanh là công ty,
doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã; Trình bày được những quy định của pháp luật về
thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty, hợp tác xã. Nắm được các quy định của pháp
luật thuộc mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý các công ty, hợp tác xã. Trình bày được các
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, hợp tác xã.
3.2.

Về kĩ năng:

Hình thành và phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể
các công ty, hợp tác xã. Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm và kỹ năng bình
luận, diễn đạt, thuyết trình trước công chúng. Phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo, khám
phá tìm tòi, trau dồi và phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3.

Về thái độ:

Hình thành sự chủ động trong bổ sung, củng cố và nâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề thành lập và quản lý nội bộ công ty, hợp tác xã trong nền kinh tế
1

thị trường. Chủ động vận dụng kiến thức đã học để phân tích và giải quyết các vấn đề
thành lập, tổ chức lại, giải thể của các công ty, hợp tác xã trong thực tiễn..
4. Tóm tắt nội dung của HP/MH
Học phần Chủ thể kinh doanh là môn học pháp lý thuộc kiến thức chung của ngành
chính, cung cấp cho...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: CHỦ THỂ KINH DOANH
1.2. Mã HP/MH: 845104
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Truyền đạt cho người học những kiến thức bản của pháp luật Việt Nam liên quan
đến những vấn đề chung về kinh doanh chủ thể kinh doanh trong đó chủ yếu giới thiệu
cho sinh viên hiểu rõ cơ cấu tổ chức quản lý của các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật
hiện hành cũng như các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các ch thể
kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã.
Hướng dẫn cho người học thành thạo năng lực thu thập, xử thông tin, s dụng
phương tiện hiện đại để truy cập thông tin dữ liệu pháp liên quan đến việc thành lập, tổ
chức lại, giải thể của các chủ thể kinh doanh.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH
3.1. Về kiến thức:
Nắm được khái niệm, đặc điểm của các chủ thể pháp luật kinh doanh công ty,
doanh nghiệp n nước hợp tác xã; Trìnhy được những quy định của pháp luật về
thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty, hợp tác xã. Nắm được các quy định của pháp
luật thuộc hình tổ chức, cấu quản các công ty, hợp tác xã. Trình bày được các
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, hợp tác xã.
3.2. Về kĩ năng:
Hình thành phát triển kỹ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá xây dựng
lập luận để giải quyết tình huống c thể liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể
các công ty, hợp tác xã. Phát triển Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm kỹ năng bình
luận, diễn đạt, thuyết trình trước công chúng. Phát triển kỹ năng duy, sáng tạo, khám
phá tìm tòi, trau dồi và phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
3.3. Về thái độ:
Hình thành s chủ động trong b sung, củng c nâng cao trình độ nhận thức của
người học về các vấn đề thành lập quản nội bộ công ty, hợp tác trong nền kinh tế
1
đề cương môn chủ thể kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn chủ thể kinh doanh - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề cương môn chủ thể kinh doanh 9 10 713