Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi bithui92
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 4976 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
KHOA LUẬT - ĐHQGHN
*********
Mục lục
Câu 1: Định nghĩa luật quốc tế........................................................................................7
Câu 2: Lịch sử hình thành và phát triển của LQT.(Không tách rời mà gắn liền với lịch
sử nhà nc và pháp luật thế giới).......................................................................................7
Câu 3: Đối tượng điều chỉnh của LQT............................................................................9
Câu 4: Trình bày các loại nguồn của LQT....................................................................10
Câu 5: Nêu và phân tích những đặc điểm của LQT......................................................10
Câu 6: Vai trò của luật quốc tế hiện đại.........................................................................11
Câu 7: Mối quan hệ giữa LQT và LQG.........................................................................12
Câu 8: Tính cưỡng chế của Luật quốc tế.......................................................................12
Câu 9: Vai trò và những ý nghĩa cơ bản của những nguyên tắc của luật quốc tế.........12
Câu 10. Chứng minh rằng những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những nguyên
tắc quan trọng nhất, bao trùm nhất và được thừa nhận rộng rãi nhất trong luật quốc
tế.....................................................................................................................................13
Câu 11. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia...14
Câu 12. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các
quốc gia..........................................................................................................................15
Câu 13. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc dân tộc tự quyết.........................16
Câu 14: Nguyên tắc cấm dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế?
........................................................................................................................................16
Câu 15: Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình........17
Câu 16: Nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản của con người...................................17
Câu 17: Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau..................................17
Câu 18: Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác............17
Câu 20. So sánh, phân t...
Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
KHOA LUT - ĐHQGHN
*********
Mc lc
Câu 1: Định nghĩa luật quốc tế........................................................................................7
Câu 2: Lịch sử hình thành phát triển của LQT.(Không ch rời gắn liền với lịch
sử nhà nc và pháp luật thế giới).......................................................................................7
Câu 3: Đối tượng điều chỉnh của LQT............................................................................9
Câu 4: Trình bày các loại nguồn của LQT....................................................................10
Câu 5: Nêu và phân tích những đặc điểm của LQT......................................................10
Câu 6: Vai trò của luật quốc tế hiện đại.........................................................................11
Câu 7: Mối quan hệ giữa LQT và LQG.........................................................................12
Câu 8: Tính cưỡng chế của Luật quốc tế.......................................................................12
Câu 9: Vai trò và những ý nghĩa cơ bản của những nguyên tắc của luật quốc tế.........12
Câu 10. Chứng minh rằng những nguyên tắc bản của luật quốc tế những nguyên
tắc quan trọng nhất, bao trùm nhất được thừa nhận rộng rãi nhất trong luật quốc
tế.....................................................................................................................................13
Câu 11. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia...14
Câu 12. Trìnhy phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữac
quốc gia..........................................................................................................................15
Câu 13. Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc dân tộc tự quyết.........................16
Câu 14: Nguyên tắc cấm dùnglực hoặc đe dọa dùng lực trong quan hệ quốc tế?
........................................................................................................................................16
Câu 15: Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình........17
Câu 16: Nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản của con người...................................17
Câu 17: Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau..................................17
Câu 18: Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác............17
Câu 20. So sánh, phân tích mối lien hệ giữa nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế
bằng biện pháp hòa bình nguyên tắc cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng lực
trong quan hệ quốc tế.....................................................................................................18
Câu 21. Tại sao nói những nguyên tắc bản của luật quốc tế những nguyên tắc
mang tính jus cogens? Vai trò của nguyên tắc bắt buộc trong hệ thống pháp luật quốc
tế.....................................................................................................................................19
Câu 22.Trình bày cách thức xây dựng các nguyên tắc và quy phạm cũng như việc đảm
bảo thi hành chúng trong Luật Quốc tế.........................................................................19
Câu 23. Quá trình xây dựng các quy phạm luật quốc tế và quá trình chuyển hóa những
quy phạm pháp luật quốc tế vào trong luật quốc gia.....................................................20
Câu 24: Trình bày khái niệm và đặc điểm của các loại chủ thể luật quốc tế................22
Câu 25: Quyền năng chủ thể trong Luật quốc tế...........................................................23
Câu 26, 27: Vấn đề công nhận trong Luật quốc tế........................................................25
Câu 28: Phân tích chế định kế thừa Quốc gia trong Luật Quốc tế................................28
1
Đề cương môn công pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn công pháp quốc tế - Người đăng: bithui92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Đề cương môn công pháp quốc tế 9 10 185