Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học : Luật kinh doanh

Được đăng lên bởi hungnguyennt1975
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LUẬT KINH DOANH
I- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 3 đơn vị học trình (45 tiết )
II- ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT : đã học môn Pháp luật đại cương
III- MÔ TẢ MÔN HỌC :
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước .
Sự điều tiết đó được thực hiện bằng nhiều công cụ và biện pháp khác nhau , trong nhiều
lãnh vực . Pháp luật là một công cụ quan trọng được Nhà nước sử dụng để điều chỉnh các
quan hệ kinh tế . Tập hợp những văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh các quan hệ kinh tế
trước đây được gọi là Luật Kinh tế , nay đổi lại , gọi là Luật Kinh doanh .
Nội dung môn học trình bày khái niệm về Luật Kinh doanh ; các hình thức tổ chức kinh
doanh của công dân Việt Nam và người nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh vào Việt
Nam ;quan hệ hợp đồng kinh tế ; định chế phá sản doanh nghiệp khi kinh doanh thua lỗ ;
các cơ quan cùng cách thức giải quyết những tranh chấp và yêu cầu trong kinh doanh .
Môn học bao gồm 7 nội dung chính :
1/ Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Kinh doanh
2/ Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp
3/ Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp nhà nước
4/ Địa vị pháp lý của Hợp tác xã
5/ Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
6/ Phá sản doanh nghiệp
7/ Giải quyết tranh chấp và yêu cầu trong kinh doanh
V-MỤC TIÊU MÔN HỌC :
Với những nôi dung đã nêu ở trên , hy vọng sau khi hoành thành môn học Luật Kinh
doanh , người học sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau :
1/ Hiểu rõ các khái niệm và lý thuyết cơ bản về Luật Kinh doanh và vai trò của Luật
Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
2/ Hiểu rõ địa vị pháp lý của các doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận , nhằm có
thể lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh
doanh của mình
3/ Hiểu rõ các trường hợp , thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh
nghiệp phá sản để có thái độ thận trọng và thiện chí trong hoạt động kinh doanh cũng
như vận dụng được chế định này khi cần thiết

4/ Hiểu rõ cách thức giải quyết các tranh chấp và yêu cầu phát sinh trong hoạt động
kinh doanh giữa các chủ thể liên quan , trên cơ sở đó , các nhà kinh doanh có thể chọn
cách thức phù hợp với yêu cầu về quyền lợi cần được bảo vệ
VI-PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP :
1/ Do đặc điểm truyền thống của ngành Luật học , phương pháp giảng dạy được sử
dụng là thuyết giảng kết hợ...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LUẬT KINH DOANH
I- SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH : 3 đơn vị học trình (45 tiết )
II- ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT : đã học môn Pháp luật đại cương
III- MÔ TẢ MÔN HỌC :
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị
trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước .
Sự điều tiết đó được thực hiện bằng nhiều công cụ biện pháp khác nhau , trong nhiều
lãnh vực . Pháp luật một công cụ quan trọng được Nhà nước s dụng để điều chỉnh các
quan hệ kinh tế . Tập hợp những văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh các quan hệ kinh tế
trước đây được gọi là Luật Kinh tế , nay đổi lại , gọi là Luật Kinh doanh .
Nội dung môn học trình bày khái niệm về Luật Kinh doanh ; các hình thức tổ chức kinh
doanh của công dân Việt Nam người nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh vào Việt
Nam ;quan hệ hợp đồng kinh tế ; định chế p sản doanh nghiệp khi kinh doanh thua lỗ ;
các cơ quan cùng cách thức giải quyết những tranh chấp và yêu cầu trong kinh doanh .
Môn học bao gồm 7 nội dung chính :
1/ Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Kinh doanh
2/ Địa vị pháp của c doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp
3/ Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp nhà nước
4/ Địa vị pháp lý của Hợp tác xã
5/ Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
6/ Phá sản doanh nghiệp
7/ Giải quyết tranh chấp và yêu cầu trong kinh doanh
V-MỤC TIÊU MÔN HỌC :
Với những nôi dung đã nêu trên , hy vọng sau khi hoành thành môn học Luật Kinh
doanh , người học sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau :
1/ Hiểu các khái niệm thuyết bản về Luật Kinh doanh vai trò của Luật
Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
2/ Hiểu địa vị pháp của các doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận , nhằm
thể lựa chọn hình thức tổ chức quản doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh
doanh của mình
3/ Hiểu các trường hợp , thủ tục điều kiện u cầu Tòa án tuyên bố một doanh
nghiệp phá sản để thái độ thận trọng thiện chí trong hoạt động kinh doanh cũng
như vận dụng được chế định này khi cần thiết
Đề cương môn học : Luật kinh doanh - Trang 2
Đề cương môn học : Luật kinh doanh - Người đăng: hungnguyennt1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn học : Luật kinh doanh 9 10 392