Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Hợp đồng thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2194 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844059

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các tình huống pháp lý trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như Luật thương mại
quốc tế hay Kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế.
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các vấn đề
phát sinh trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế; có ý thức rèn luyện
thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc
độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế, như:
- Khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế;
- Ký kết và điều chỉnh nội dung hợp đồng thương mại quốc tế;
- Các chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế;
- Thanh toán quốc tế;
- Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế.
1

3.2. Về kĩ năng
- Giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để ứng dụng các kiến thức đã học và
hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của mình;
- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí
phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia ký kết và thực
hiện hợp đồng thương mại quốc tế.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn trong
nhận thức thực hành các thao tác về hợp đồng thương mại quốc tế. Qua đó, nâng cao ý
thức pháp luật của bản thân để có thể trở thành nhà quản trị doanh nghiệp, những trọng tà...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844059
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành duy phương pháp nhận thức khoa học
những vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử
các nh huống pháp trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể s dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như Luật thương mại
quốc tế hay Kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế.
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá c vấn đề
phát sinh trong việckết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế; có ý thức rèn luyện
thái độ ứng xử đúng đắn, chuẩn mực khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc dưới góc
độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế, như:
- Khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế;
- Ký kết và điều chỉnh nội dung hợp đồng thương mại quốc tế;
- Các chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế;
- Thanh toán quốc tế;
- Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế.
1
Đề cương môn Hợp đồng thương mại quốc tế - Trang 2
Đề cương môn Hợp đồng thương mại quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương môn Hợp đồng thương mại quốc tế 9 10 159