Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.2. Mã HP/MH:

844104

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng
trong thương mại quốc tế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy và phương pháp, kỹ năng vận dụng
kiến thức đã học vào quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận, phân tích, xử lí
các tình huống pháp lý trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như kỹ năng soạn thảo
hợp đồng, kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng…
2.3. Về thái độ
- Sinh viên có ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các tình huống
phát sinh trong thực tiễn đàm phán, giao kết hợp đồng; có ý thức rèn luyện thái độ ứng xử
đúng đắn, chuẩn mực, khôn khéo, mềm dẻo khi tiếp cận, nghiên cứu và xử lí các sự việc
dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng
trong thương mại quốc tế, như:
3.2. Về kĩ năng

1

- Giúp sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để ứng dụng các kiến thức đã học và
hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của mình;
- Bước đầu rèn luyện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lí tình huống pháp lí
phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội liên quan đến việc đàm phán, giao kết hợp đồng;
- Biết cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia đàm phán,
giao kết hợp đồng.
3.3. Về thái độ
Đảm bảo cho sinh viên có được những kỹ năng cần thiết để tự tin trước những vấn đề
pháp lí nảy sinh trong quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế;
Dựa trên các kiến thức nền tảng đã học, sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi nghiên cứu, tìm
hiểu những kiến thức pháp lí sâu hơn trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Học phần Kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.2. Mã HP/MH: 844104
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
2.1.Về kiến thức
- Sinh viên được những kiến thức bản về kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng
trong thương mại quốc tế.
- Kết thúc học phần, sinh viên hình thành tư duy phương pháp, k năng vận dụng
kiến thức đã học vào quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế.
2.2.Về kĩ năng
Sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học đtiếp cận, phân tích, xử
các nh huống pháp trong thực tiễn đời sống, đồng thời có thể sử dụng kiến thức để
hoàn thiện hiểu biết của bản thân liên quan đến các học phần khác, như kỹ năng soạn thảo
hợp đồng, kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng…
2.3. Về thái độ
- Sinh viên ý thức đúng đắn trong việc tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá các tình huống
phát sinh trong thực tiễn đàm phán, giao kết hợp đồng; có ý thức rèn luyện thái độ ứng xử
đúng đắn, chuẩn mực, khôn khéo, mềm dẻo khi tiếp cận, nghiên cứu xử các sự việc
dưới góc độ pháp lý.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
Sinh viên nắm được những kiến thức bản về kỹ năng đàm phán, giao kết hợp đồng
trong thương mại quốc tế, như:
3.2. Về kĩ năng
1
đề cương môn kĩ năng đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế - Trang 2
đề cương môn kĩ năng đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng đàm phán, giao kết hợp đồng trong thương mại quốc tế 9 10 590