Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3577 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ

1.2. Mã HP/MH:

843064

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những kiến thức lý luận về công sở và điều hành công sở.
Nắm bắt và hiểu biết những nội dung quy định của pháp luật về điều hành công sở.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức lý luận chung về công sở và kỹ thuật điều
hành công sở, như khái niệm công sở và các hoạt động cơ bản của công sở; kỹ thuật điều
hành công sở; điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở; đổi mới hoạt động công sở.
3.2.Về kĩ năng
Sinh viên biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử lý và sử dụng thông tin
trong hoạt động công sở; vận dụng kiến thức đã học để tiếp cận, xử lý các vấn đề liên quan
đến hoạt động công sở, từng bước hình thành và phát triển kỹ năng điều hành công sở.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức học phần về Kỹ năng điều hành công sở sẽ góp phần hình thành và
nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong hoạt động công sở. Tăng cường khả năng tư
duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận, bảo vệ chính kiến của mình đối
với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Kỹ năng điều hành công sở, gồm 05 chương (Chi tiết tại Mục 5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I. Công sở và hoạt động chủ yếu của công
1

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá

sở
1.1. Quan niệm về công sở
1.1.1. Khái niệm công sở
04
1.1.2. Đặc điểm của công sở
1.1.3. Phân loại công sở
1.2. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc về tổ chức và
hoạt động công sở
1.2.1. Mục đích, yêu cầu
1.2.2. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động công
sở
Chương II. Kỹ thuật điều hành công sở
2.1. Quan niệm về kỹ thuật điều hành công sở
2.1.1. Khái niệm kỹ thuật điều hành công sở
2.1.2. Đặc điểm kỹ thuật điều hành công sở
2.2. Nội dung cơ bản kỹ thuật điều hành công sở
2.2.1. Thiết kế và phân tích công việc trong công sở
08
2.2.2. Phân công công việc trong công sở
2.2.3. Tổ chức điều hành công việc
2.2.4. X...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ
1.2. Mã HP/MH: 843064
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những kiến thức luận về công sở điều hành công sở.
Nắm bắt và hiểu biết những nội dung quy định của pháp luật về điều hành công sở.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức luận chung về công sở kỹ thuật điều
hành công sở, như khái niệm công sở và các hoạt động bản của công sở; kỹ thuật điều
hành công sở; điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở; đổi mới hoạt động công sở.
3.2.Về kĩ năng
Sinh viên biết sưu tầm, tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử lý và sử dụng thông tin
trong hoạt động công sở; vận dụng kiến thức đã học để tiếp cận, xử lý các vấn đề liên quan
đến hoạt động công sở, từng bước hình thành và phát triển kỹ năng điều hành công sở.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức học phần về Kỹ năng điều hành công sở sẽ góp phần hình thành
nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong hoạt động công sở. Tăng cường khả năng tư
duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận, bảo vệ chính kiến của mình đối
với những vấn đề liên quan.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Nội dung học phần Kỹ năng điều hành công sở, gồm 05 chương (Chi tiết tại Mục 5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Số
tiết
Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá
Chương I. Công sở hoạt động chủ yếu của công
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ 9 10 383