Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực hành chính

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

1.2. Mã HP/MH:

843115

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải
quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức cơ bản của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và
giải quyết khiếu nại, tố cáo tronh lĩnh vực hành chính, như khái niệm khiếu nại, tố cáo,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn giải quyết một vụ việc
khiếu nại, tố cáo; biết được cách thức tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và
kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; biết được cách thức xây dựng văn bản pháp luật
trong quá trình giải quyết khếu nại, tố cáo.
3.2.Về kĩ năng
Sinh viên biết tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử lý và sử dụng thông tin về lĩnh
vực khiếu nại, tố cáo; biết đọc, nghiên cứu và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật
để vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trong thực tế liên quan đến hoạt động giải
quyết khiếu nại, tố cáo.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức học phần Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành
chính sẽ góp phần hình thành và nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong việc thực
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Có ý thức đúng đắn trong nhận thức, trong hành động
nhằm bảo vệ lợi ích của mình khi bị xâm hại khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của
công dân.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Nội dung học phần Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, gồm 04 chương (Chi tiết tại
Mục 5).
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về khiếu nại,
tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1.1.Những vấn đề cơ bản về khiếu nại
1.1.1. Khái niệm khiếu nại và giải quyết khiếu nại
06
1.1.2. Những vấn đề khác liên quan đến khiếu nại
1.2. Những vấn đề cơ bản về tố cáo
1.2.1. Khái niệm tố cáo và giải quyết tố cáo
1.2.2. Những vấn đề khác liên quan đến tố cáo
Chương I...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH
1.2. Mã HP/MH: 843115
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên nhận thức được những quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo giải
quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1.Về kiến thức
Sinh viên nhận thức được những kiến thức bản của pháp luật về khiếu nại, tố cáo
giải quyết khiếu nại, tố cáo tronh lĩnh vực hành chính, như khái niệm khiếu nại, tố o,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn giải quyết một vụ việc
khiếu nại, tố cáo; biết được cách thức tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; biết được cách thức xây dựng văn bản pháp luật
trong quá trình giải quyết khếu nại, tố cáo.
3.2.Về kĩ năng
Sinh viên biết tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, xử sử dụng thông tin về lĩnh
vực khiếu nại, tố cáo; biết đọc, nghiên cứu vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật
để vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trong thực tế liên quan đến hoạt động giải
quyết khiếu nại, tố cáo.
3.3.Về thái độ:
Từ những kiến thức học phần Kỹng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành
chính sẽ góp phần hình thành nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trong việc thực
hiện pháp luật về khiếu nại, tố o. ý thức đúng đắn trong nhận thức, trong hành động
nhằm bảo vệ lợi ích của mình khi bị xâm hại khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của
công dân.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
đề cương môn kĩ năng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực hành chính - Trang 2
đề cương môn kĩ năng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực hành chính - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực hành chính 9 10 543