Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong WTO

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG WTO

1.2. Mã HP/MH:

844103

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần giải quyết tranh chấp tại WTO sẽ cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản nhất về WTO, các cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO và thủ tục giải
quyết tranh chấp tại WTO… Từ đó, giúp sinh viên cũng cố lại kiến thức đã học, mở rộng
kiến thức, tăng cường khả năng liên hệ, tư duy, vận dụng giải quyết những tình huống đặt
ra một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức
cơ bản nhất về WTO: lịch sử hình thành và phát triển của wto, các tranh chấp được quyền
lựa chọn giải quyết tại WTO, cơ quan giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết của các
cơ quan giải quyết tranh chấp…
3.2. Về kĩ năng: Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp
lý về WTO và những điều kiện, cơ chế giải quyết tranh chấp, giúp sinh viên tăng cương
những kỹ năng trong đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế cũng như việc tiến
hành các thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng khi bị xâm hại, góp phần nâng cao
trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng xác định đúng loại quan hệ pháp luật và vận dụng
kiến thức pháp luật giải quyết tốt hơn các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ: Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp lý
về Luật thương mại quốc tế sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh viên,
tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo
vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát triển
đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Chương 1: Một số vấn đề chung về WTO và giải quyết tranh chấp tại WTO
Chương 2 :Thủ tục giải quyết tranh chấp tại WTO
1

Chương 3: Thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp tại WTO
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Một số vấn đề chung về WTO và giải
quyết tranh chấp tại WTO
1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG WTO
1.2. Mã HP/MH: 844103
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương quốc tế (844053)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Nội dung của học phần giải quyết tranh chấp tại WTO sẽ cung cấp cho sinh viên những
kiến thức cơ bản nhất về WTO, các cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO và thủ tục giải
quyết tranh chấp tại WTO… Từ đó, giúp sinh viên cũng cố lại kiến thức đã học, m rộng
kiến thức, tăng cường khả năng liên hệ, duy, vận dụng giải quyết những tình huống đặt
ra một cách hiệu quả.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Nội dung của học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức
bản nhất về WTO: lịch sử hình thành phát triển của wto, các tranh chấp được quyền
lựa chọn giải quyết tại WTO, cơ quan giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết của các
cơ quan giải quyết tranh chấp…
3.2. Về năng: Trên sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức luận pháp
về WTO những điều kiện, chế giải quyết tranh chấp, giúp sinh viên tăng cương
những kỹ năng trong đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế cũng như việc tiến
hành các thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng khi bị xâm hại, góp phần nâng cao
trình độ, tăng cường trao dồi kỹ năng xác định đúng loại quan hệ pháp luật vận dụng
kiến thức pháp luật giải quyết tốt hơn các tình huống đặt ra.
3.3. Về thái độ: Trên cơ sở nhận thức đúng đắng về những kiến thức lý luận và pháp
về Luật thương mại quốc tế sẽ góp phần nâng cao trình độ, ý thức pháp luật của sinh viên,
tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo
vệ chính kiến của nhân, đam khởi nghiệp, ý thức xây dựng pháp luật và phát triển
đất nước.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Chương 1: Một số vấn đề chung về WTO và giải quyết tranh chấp tại WTO
Chương 2 :Thủ tục giải quyết tranh chấp tại WTO
1
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong WTO - Trang 2
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong WTO - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng giải quyết tranh chấp trong WTO 9 10 633