Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY
PHẠM PHÁP LUẬT

1.2. Mã HP/MH:

843111

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp lý cơ bản về thẩm định văn bản pháp
luật nói chung và văn bản quy phạm pháp luật nói riêng.
- Giúp sinh viên biết cách vận dụng kiến thức đã học để xem xét tính hợp pháp, hợp lý
những văn bản thông thường liên quan đến công việc và đời sống hàng ngày.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Yêu cầu, vai trò của hoạt động thẩm định văn bản pháp luật.
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định văn bản pháp luật hiện hành ở các cấp hành
chính trong bộ máy nhà nước.
- Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thẩm định văn bản, như: thể thức, hình thức,
nội dung, bố cục của văn bản.
3.2. Về kĩ năng
Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị để nhận biết,
phân loại, thẩm định các loại văn bản, như: thể thức, kĩ thuật trình bày, ngôn ngữ.
3.3. Về thái độ
Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên sẽ có thái độ đúng đắn khi
đánh giá các loại hình văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó có ý thức rèn luyện,
phấn đấu trở thành cán bộ, công chức, viên chức có năng lực về xây dựng, soạn thảo, thẩm
định văn bản trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần trang bị cho người học những kiến thức pháp lý cơ bản về văn bản pháp luật
và thẩm định văn bản pháp luật, bao gồm:
1

- Nhận diện các loại văn bản pháp luật và hoạt động thẩm định văn bản pháp luật;
- Văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;
- Văn bản áp dụng pháp luật và thẩm định văn bản áp dụng pháp luật;
- Văn bản hành chính và thẩm định văn bản hành chinh.
- Kiểm tra và xử lí văn bản.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH
Chương I. Khái quát về hoạt động thẩm định văn bản
pháp luật (VBPL)
1.1. Khái niệm và phân loại hoạt động thẩm định VBPL
1.2. Đặc điểm của hoạt động thẩm định VBPL
1.3. Thẩm quyền thẩm định VBPL
1.4. Nguyên tắc thẩm định VBPL
1.5. Vai trò của hoạt động thẩm định VBPL
Chương II. Nhữ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY
PHẠM PHÁP LUẬT
1.2. Mã HP/MH: 843111
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Hành chính (843028)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Hành chính nhà nước
2. Mục tiêu chung của HP/MH
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp lý bản về thẩm định văn bản pháp
luật nói chung và văn bản quy phạm pháp luật nói riêng.
- Giúp sinh viên biết cách vận dụng kiến thức đã học để xem xét tính hợp pháp, hợp lý
những văn bản thông thường liên quan đến công việc và đời sống hàng ngày.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức
- Yêu cầu, vai trò của hoạt động thẩm định văn bản pháp luật.
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm địnhn bản pháp luật hiện hành các cấp hành
chính trong bộ máy nhà nước.
- Những kiến thức kỹ năng bản về thẩm định văn bản, như: thể thức, hình thức,
nội dung, bố cục của văn bản.
3.2. Về kĩ năng
Giúp sinh viên rèn luyện k ng vận dụng kiến thức đã được trang bị để nhận biết,
phân loại, thẩm định các loại văn bản, như: thể thức, kĩ thuật trình bày, ngôn ngữ.
3.3. Về thái độ
Trên sở kiến thức kỹ ng được trang bị, sinh viên sẽ thái độ đúng đắn khi
đánh giá các loại hình văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó có ý thức rèn luyện,
phấn đấu trở thành cán bộ, công chức, viên chức có năng lực về xây dựng, soạn thảo, thẩm
định văn bản trong tương lai.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần trang bị cho người học những kiến thức pháp bản về văn bản pháp luật
và thẩm định văn bản pháp luật, bao gồm:
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 9 10 742