Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng tư vấn, đàm phán, kí kết hợp đồng

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC

1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

1.2. Mã HP/MH:

845060

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 3 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong học phần này, sinh viên sẽ cụ thể hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về
pháp luật đã học để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng và ký
kết các hợp đồng thương mại và dân sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên có kiến thức cụ thể hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về pháp luật đã học
để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng và ký kết các hợp đồng
thương mại và dân sự. Hiểu được tầm quan trọng của các điều khoản phòng ngừa rủi ro
trong hợp đồng
3.2. Về kĩ năng:
Phát triển kĩ năng nghiên cứu, phân tích, lập luận, góp ý và soạn thảo các văn bản hợp
đồng các loại; để góp phần bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, các doanh nhân khi tham
gia vào thị trường. Giúp cho sinh viên cụ thể hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về pháp
luật đã học để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng và ký kết các
hợp đồng thương mại và dân sự.
3.3. Về thái độ:
Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp lí nảy sinh trong lĩnh vực kinh
doanh; Dựa trên các kiến thức nền tảng đã học, sinh viên có thể mong muốn tiếp tục theo
đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp lí sâu hơn trong kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
5. Kế hoạch dạy học HP/MH

1

Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

2

Hình thức tổ chức/
Phương pháp dạy - học
và kiểm tra, đánh giá

Chương 1. Lý Thuyết về hợp đồng

7

1.1. Khái quát về hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam
1.2. Khái niệm, phân loại hợp đồng
1.3. Giao kết hợp đồng
1.3.1. Đề nghị giao kết
1.3.2. Chấp nhận đề nghị giao kết
1.3.3. Thời điểm giao kết và phát sinh hiệu lực
1.4. Hiệu lực hợp đồng và hợp đồng vô hiệu
1.5. Thực hiện hợp đồng.
Chương 2. Kỹ năng cơ bản soạn thảo hợp đồng

8

2.1. Lý do soạn thảo
2.2. Kỹ thuật soạn thảo
2.2.1. Yêu cầu cho việc soạn thảo
2.2.2. Yêu cầu về các điều khoản
2.3. Yêu cầu tránh hậu quả gây vô hiệu hợp đồng
Chương 3. Kỹ năng khi đàm phán

7

3.1. Tìm hiểu các thông ti...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
1.2. Mã HP/MH: 845060
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 3 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong học phần này, sinh viên sẽ cụ thể hóa những kiến thức bản nền tảng về
pháp luật đã học để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng
kết các hợp đồng thương mại và dân sự.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên có kiến thức cụ thể hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về pháp luật đã học
để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng kết các hợp đồng
thương mại dân sự. Hiểu được tầm quan trọng của các điều khoản phòng ngừa rủi ro
trong hợp đồng
3.2. Về kĩ năng:
Phát triển ng nghiên cứu, phân tích, lập luận, góp ý soạn thảo các văn bản hợp
đồng các loại; để góp phần bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, các doanh nhân khi tham
gia vào thị trường. Giúp cho sinh viên cụ thể hóa những kiến thức cơ bản nền tảng về pháp
luật đã học để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình đàm phán, thương lượng và ký kết các
hợp đồng thương mại và dân sự.
3.3. Về thái độ:
Đảm bảo cho học viên tự tin trước những vấn đề pháp nảy sinh trong lĩnh vực kinh
doanh; Dựa trên c kiến thức nền tảng đã học, sinh viên thể mong muốn tiếp tục theo
đuổi nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức pháp lí sâu hơn trong kinh doanh.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
1
đề cương môn kĩ năng tư vấn, đàm phán, kí kết hợp đồng - Trang 2
đề cương môn kĩ năng tư vấn, đàm phán, kí kết hợp đồng - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng tư vấn, đàm phán, kí kết hợp đồng 9 10 250