Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng tư vấn đấu thầu trong kinh doanh

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU TRONG KINH DOANH

1.2. Mã HP/MH:

845105

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,0)

1.4. Số tiết:

30 (30,0)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên nhận thức và thực hành tốt công việc tổ chức thực hiện
hoặc tham gia làm nhân viên trong các tổ chức đầu thầu trong kinh doanh như đấu thầu
mua sắm hàng hóa, tài sản; đấu thầu xây dựng…v.v…qua việc trang bị kiến thức và các
kỹ năng xem xét, nghiên cứu hồ sơ, soạn các văn bản như thư mời thầu, biên bản thẩm
định và cả đánh giá dự toán.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Hiểu được các thuật ngữ, phân biệt được các các loại đấu thầu, các loại hồ sơ dự thầu,
mời thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định thầu.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn
bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên
thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh.
3.3. Về thái độ:
Từ việc có những kiến thức và kỹ năng tư vấn đấu thầu trong kinh doanh, góp phần
vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng tư
duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá
nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý
trong hoạt động đấu thầu.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 05 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.
Chương 2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.
1

Chương 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
Chương 4. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chương 5. Tư vấn hỗ trợ xử lý tình huống về đấu thầu.
Một số tình huống cụ thể
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Số
tiết

Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu/
hồ sơ yêu cầu.
1.1. Lập kế hoạch đấu thầu
1.1.1.Những quy định chung
1.1.2. Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
1.1.3. Giải trình nội dung Kế hoạch đấu thầu
1.1.4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
1.2. Lập hồ sơ mời thầu
1.2.1. Chỉ dẫn đối với nhà thầu về ...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU TRONG KINH DOANH
1.2. Mã HP/MH: 845105
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Thương mại 2 (843103)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Môn học giúp cho sinh viên nhận thức thực hành tốt công việc tổ chức thực hiện
hoặc tham gia làm nhân viên trong các tổ chức đầu thầu trong kinh doanh như đấu thầu
mua sắm hàng hóa, tài sản; đấu thầu xây dựng…v.v…qua việc trang bị kiến thức các
kỹ năng xem xét, nghiên cứu hồ sơ, soạn các văn bản như thư mời thầu, biên bản thẩm
định và cả đánh giá dự toán.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Hiểu được các thuật ngữ, phân biệt được các các loại đấu thầu, các loại h dự thầu,
mời thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định thầu.
3.2. Về kĩ năng:
Học xong học phần này, sinh viên có thể tham khảo tài liệu, kỹ năng tìm kiếm, đọc văn
bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, vận dụng giải quyết những tình huống xảy ra trên
thực tế liên quan đến hoạt động, tổ chức đấu thầu trong kinh doanh.
3.3. Về thái độ:
Từ việc những kiến thức kỹ năng vấn đấu thầu trong kinh doanh, góp phần
vào việc hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên; Tăng cường khả năng
duy, ý thức, tinh thần học tập, lập luận, tham gia thảo luận bảo vệ chính kiến của
nhân, đam khởi sự doanh nghiệp kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý
trong hoạt động đấu thầu.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH:
Môn học này gồm 05 chương, có nội dung chính như sau:
Chương 1. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.
Chương 2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.
1
đề cương môn kĩ năng tư vấn đấu thầu trong kinh doanh - Trang 2
đề cương môn kĩ năng tư vấn đấu thầu trong kinh doanh - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng tư vấn đấu thầu trong kinh doanh 9 10 331