Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lỉnh vực lao động

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:
KỸ NĂNG TƯ VẤN HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG
1.2. Mã HP/MH:
843113
1.3. Số tín chỉ:
3 (3,0)
1.4. Số tiết:
45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật lao động (843043)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong môn này, sinh viên có được các kiến thức cụ thể về hợp đồng lao động, các
điều khoản để có thể tự mình tham gia ký kết các hợp đồng lao động và có các kỹ năng
nhận biết các điều khoản có lợi hay bất lợi về điều kiện làm việc như địa điểm làm việc,
phương tiện đi lại, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, các tiêu chuẩn khi làm các công việc
độc hại, các điều khoản bảo mật về thông tin khoa học công nghệ của công ty và có các kỹ
năng xử lý khi thương lượng, đàm phán khi giao kết hợp đồng cũng như khi giải quyết
tranh chấp về hợp đồng lao động .
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận về hợp đồng lao động
với các điều khoản chủ yếu và các điều khoản phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện
hợp đồng lao động, có kiến thức xác định các điều khoản bất lợi hay có lợi cho các bên là
người sử dụng lao động hoặc người lao động.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có kỹ năng xử lý các điều khoản có
lợi hoặc bất lợi cho người lao động hoặc người sử dụng lao động, có kỹ năng thương
lượng, đàm phán về các vấn đề như tiền lương, bào hiệm xã hội, điều kiện làm việc, nghỉ
ngơi, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tại công ty, nơi làm việc.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về và các kỹ năng tư vấn về hợp
đồng lao động, sinh viên sẽ hình thành, nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng và có thái độ
tốt trong các hoạt động nghiệp vụ cụ thể của sinh viên sau khi ra trường làm việc tại các
cơ quan tổ chức và pháp nhân; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lập
luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến của cá nhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp
và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
4. Tóm tắt nội dung HP/MH: nội dung học phần gồm có 4 chương:
Chương 1: Tư vấn giao kết hợp đồng lao động.
Chương 2: Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.
Chương 3: Tư vấn hợp đồng lao động
1

Chương 4. Giải qu...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG VẤN HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG
1.2. Mã HP/MH: 843113
1.3. Số tín chỉ: 3 (3,0)
1.4. Số tiết: 45 (45,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Lut lao động (843043)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Luật Thương mại-Quốc tế
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Học xong môn này, sinh viên được các kiến thức cụ thể về hợp đồng lao động, các
điều khoản để có thể t nh tham gia kết các hp đồng lao động và các k năng
nhận biết các điều khoản li hay bất lợi về điều kiện làm việc như địa điểm làm việc,
phương tiện đi lại, thời gianm việc nghỉ ngơi, các tiêu chuẩn khi làm các công việc
độc hại, các điều khoản bảo mật về thông tin khoa học công nghệ của công ty và có các kỹ
năng xử khi thương ng, đàm phán khi giao kết hợp đồng cũng như khi giải quyết
tranh chấp về hợp đồng lao động .
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức: Sinh viên nhận thức những kiến thức lý luận v hợp đồng lao động
với các điều khoản chủ yếu và các điều khoản phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện
hợp đồng lao động, có kiến thức xác định các điều khoản bất lợi hay có lợi cho các bên là
người sử dụng lao động hoặc người lao động.
3.2. Về kĩ năng: Học xong học phần này, sinh viên có kng xử lý các điều khoản có
lợi hoặc bất lợi cho người lao động hoặc người sử dụng lao động, kỹ năng thương
lượng, đàm phán về các vấn đề như tiền lương, bào hiệm hội, điều kiện làm việc, nghỉ
ngơi, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tại công ty, nơi làm việc.
3.3. Về thái độ: Từ việc có những kiến thức pháp luật về và các kỹ năng tư vấn về hợp
đồng lao động, sinh viên sẽ hình thành, nâng cao ý thức pháp luật, n trọng và có thái độ
tốt trong các hoạt động nghiệp vụ c thể của sinh viên sau khi ra trường làm việc tại các
quan tổ chức và pháp nhân; Tăng cường khả năng tư duy, ý thức, tinh thần học tập, lp
luận, tham gia thảo luận và bảo vệ chính kiến củanhân, đam mê khởi sự doanh nghiệp
và có kỹ năng giải quyết tốt các tình huống pháp lý có liên quan .
4. Tóm tắt nội dung HP/MH: nội dung học phần gồm có 4 chương:
Chương 1: Tư vấn giao kết hợp đồng lao động.
Chương 2: Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.
Chương 3: Tư vấn hợp đồng lao động
1
đề cương môn kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lỉnh vực lao động - Trang 2
đề cương môn kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lỉnh vực lao động - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương môn kĩ năng tư vấn hợp đồng trong lỉnh vực lao động 9 10 170