Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3495 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH:

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1.2. Mã HP/MH:

843106

1.3. Số tín chỉ:

2 (2,1)

1.4. Số tiết:

30 (15,15)

1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Tố tụng dân sự (843101); Luật Tố tụng hình sự (843034)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu được hoạt động tư vấn và tư vấn pháp luật là gì; phân biệt được hoạt
động tư vấn pháp luật với các hoạt động khác như nghiên cứu pháp luật, tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật; các kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật,
từ đó hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản hơn.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên có được các kiến thức cơ bản trong hoạt động tư vấn, đặc biệt là tư vấn bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự tại Toà án nhân dân và các
việc dân sự khi khách hàng có yêu cầu tư vấn. Trang bị cho sinh viên các thao tác trong
hoạt động tư vấn và cách đưa ra lời khuyên giúp khách hàng lựa chọn các phương thức tối
ưu trong giải quyết tranh chấp.
3.2. Về kỹ năng:
Học phần sử dụng các tình huống có tính chất liên kết lý thuyết nhằm nâng cao tính
thực tiễn của môn học - kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; kỹ năng trình bày và làm
việc nhóm, giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo trong học tập và nghiên cứu pháp luật.
3.3. Về thái độ:
Sinh viên có được phương pháp cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật về giải quyết
tranh chấp. Từ đó, có thể ứng dụng trong các môn học chuyên ngành tiếp theo và làm có
thể làm được công tác trợ giúp pháp lý ngay khi sinh viên đang học tại trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp những nội dung cơ bản của hoạt động tư vấn pháp luật, các yêu cầu
của hoạt động tư vấn, các bước tiến hành tư vấn pháp luật trong hoạt động tư vấn bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất;
tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà; vụ án về ly hôn; vụ án về bồi thường thiệt hại ngoài
1

hợp đồng; việc về thuận tình ly hôn hay huỷ kết hôn trái pháp luật… nhằm rút ra những
phương pháp cơ bản trong quá trình học, học phần này.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH

Chương 1: Tư vấn pháp luật
1.1. Hoạt động tư vấn pháp luật
...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT
1.2. Mã HP/MH: 843106
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,1)
1.4. Số tiết: 30 (15,15)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Luật Tố tụng dân sự (843101); Luật Tố tụng hình sự (843034)
- Đòi hỏi môn song hành: Không
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Bộ môn Tư pháp
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sinh viên hiểu được hoạt động tư vấn vấn pháp luật gì; phân biệt được hoạt
động tư vấn pháp luật với các hoạt động khác như nghiên cứu pháp luật, tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật; các kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật,
từ đó hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản hơn.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
3.1. Về kiến thức:
Sinh viên được các kiến thức bản trong hoạt động vấn, đặc biệt vấn bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự tại Toà án nhân dâncác
việc dân sự khi khách hàng yêu cầu vấn. Trang bị cho sinh viên các thao tác trong
hoạt động tư vấn và cách đưa ra lời khuyên giúp khách hàng lựa chọn các phương thức tối
ưu trong giải quyết tranh chấp.
3.2. Về kỹ năng:
Học phần sử dụng các tình hung tính chất liên kết thuyết nhằm nâng cao tính
thực tiễn của môn học - kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề; kỹ năng trình bày làm
việc nhóm, giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo trong học tập và nghiên cứu pháp luật.
3.3. Về thái độ:
Sinh viênđược phương pháp bản trong hoạt động vấn pháp luật về giải quyết
tranh chấp. Từ đó, thể ứng dụng trong các môn học chuyên ngành tiếp theo làm
thể làm được công tác trợ giúp pháp lý ngay khi sinh viên đang học tại trường.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
Học phần cung cấp những nội dung cơ bản của hoạt động tư vấn pháp luật, các yêu cầu
của hoạt động vấn, cácớc tiến hành vấn pháp luật trong hoạt động vấn bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất;
tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà; vụ án về ly hôn; vụ án về bồi thường thiệt hại ngoài
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN KĨ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT 9 10 402